Ostatnio opublikowane zostało w zasadzie pierwsze stanowisko NSA o dopuszczalności pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Temat ten od czasu wyłączenia wód opadowych lub roztopowych z zakresu definicji „ścieków” budził emocje przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i mieszkańców gmin.

Część gmin wskutek wyłączenia możliwości pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków zdecydowała się na ich ustalenie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (dalej: u.g.k.). Zgodnie z nim organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.