Niebawem wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zawierająca m.in. nowelizację art. 133 kodeksu postępowania karnego, polegającą na dodaniu paragrafu 2a w brzmieniu "Pismo pozostawione w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, adresowane do obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w rozumieniu tej ustawy".

W związku z powyższym, po uchwaleniu ustawy Naczelna Rada Adwokacka objęła monitoringiem stan przygotowań Poczty Polskiej do nowych zasad wydawania korespondencji. W piśmie z 15 lipca br. adw. Rafał Dębowski – sekretarz NRA m.in. zwrócił uwagę, że "zmiana stanu prawnego regulującego kwestię doręczeń korespondencji sądowej w postępowaniu karnym sprawia, iż ulec powinny zmianie również wewnętrzne procedury stosowane przez Pocztę Polską". W piśmie tym zgłosił postulat uprzedniego wydania stosownych instrukcji, tak aby począwszy od pierwszego dnia wejścia w życie nowelizacji, Poczta Polska mogła bez przeszkód wydawać awizowaną korespondencję sądową w sprawach karnych pełnomocnikom pocztowym ustanowionym przez adwokatów i radców prawnych.

Wczoraj Poczta Polska zadeklarowała, że jest przygotowana na wprowadzenie zmian w zakresie wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych pełnomocnikom pocztowym ustanowionym przez adwokatów i radców prawnych. Tak więc, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, każdy pełnomocnik pocztowy w rozumieniu przepisów ustawy prawo pocztowe, ustanowiony przez adwokata, powinien móc odbierać z awiza również korespondencję sądową w sprawach karnych.

Mając jednak świadomość doniosłości zagadnienia doręczeń pism sądowych w sprawach karnych, NRA poprosiła o sygnalizowanie przypadków niestosowania się przez poszczególne placówki pocztowe do nowych procedur.