Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał sprawę zwłoki, w przekazaniu Wojewódzkiemu Sadowi Administracyjnemu w Warszawie, przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skargi na bezczynność.

Mężczyzna złożył do warszawskiego sadu, za pośrednictwem Dyrektora Zakładu MSW skargę na bezczynność tego organu. Sprawa miała dotyczyć rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, w sprawie rozliczenia wypłaconych świadczeń za stan spoczynku, wraz z odpowiedzią i aktami sprawy.

Według ustaleń, skarga do urzędu wpłynęła pod koniec stycznia 2013 roku, natomiast do sądu została przekazana dopiero pod koniec maja tego roku.

Za skargą wpłynął wniosek o wymierzenie Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW grzywny, w trybie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za nieprzekazanie skargi w terminie.

W odpowiedzi na wniosek urzędnik stwierdził, że sprawa dotyczy zaopatrzenia emerytalnego i nie podlega w ogóle kognicji sądów administracyjnych. Zdaniem Dyrektora, z uwagi na niedopuszczalność wniesionej skargi, także wniosek o wymierzenie grzywny z tytułu jej nieterminowego przekazania, należało uznać za niedopuszczalny.

WSA w Warszawie 24 października bieżącego roku wymierzył Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych grzywnę w wysokości trzystu złotych.

Według sądu urząd nie jest uprawniony do weryfikowania zasadności skargi i samodzielnego decydowanie o nadaniu lub odmowie nadania jej dalszego biegu, gdyż o dopuszczalności skargi wniesionej do sądu administracyjnego rozstrzyga wyłącznie sąd a nie organ, za pośrednictwem którego omawiany środek zaskarżenia jest wnoszony. Zdaniem WSA nawet uzasadnione przekonanie, że skarga nie jest dopuszczalna z uwagi na brak właściwości sądu, nie zwalnia urzędu z obowiązku przekazania jej do orzekania sadowi wojewódzkiemu.

Podobnego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który 10 grudnia 2013 roku oddalił zażalenie na rozstrzygnięcie WSA. Dyrektor zakładu tłumaczył się jeszcze przed NSA brakami kadrowymi i trudnymi warunkami pracy, ale sąd stwierdził, że żaden argument mający na celu wytłumaczenie zwłoki nie zasługuje na uwzględnienie i nie usprawiedliwi prawie czteromiesięcznej, rażącego opóźnienia w przekazaniu skargi do sądu.

Zdaniem NSA to obowiązkiem kierownictwa organu jest takie zorganizowanie pracy urzędu, aby strona nie ponosiła negatywnych skutków procesowych (I OZ 1174/13).

Orzeczenie jest prawomocne.