W dzisiejszym orzeczeniu skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (sygn. akt ?I NO 96/19) powołał się na uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2020 r. (sygn. akt I NOZP 3/19). Mówi ona, że że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 powinien być wykonany w pełni z poszanowaniem zasad Konstytucji RP.

Sąd Najwyższy uznał, że kontrola uchwał KRS przez SN musi być tak ukształtowana, aby zapewnić pełną skuteczność prawu Unii, zapewnić prawo do sądu oraz do efektywnej kontroli uchwał KRS.

Zdaniem SN kontrola uchwał KRS powinna prowadzić do weryfikacji prowadzonego konkursu tak, by niezależnie od sposobu ukształtowania KRS, w wyniku konkursu, prezydentowi byli przedstawiani sędziowie o najwyższych kompetencjach, dorobku orzeczniczym, czy naukowym, stażu pracy oraz walorach etycznych.

Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że zaskarżona uchwała narusza prawo, albowiem Rada w toku postępowania nie rozpoznała wniosku o wyłączenie złożonego przez Przewodniczącego KRS od rozpoznania sprawy oraz nie ustosunkowała się do mogącego powstać w związku z tym ewentualnego konfliktu interesów. Wzięto także pod uwagę okoliczność oceny dokonanej na podstawie opinii nie spełniających wymogów ustawy o ustroju sądów powszechnych i nie dokonano należycie oceny wszelkich okoliczności sprawy, co mogło w odbiorze obiektywnym zostać odebrane jako brak zachowania standardu niezawisłości i bezstronności.