treść stanowiska:

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie braku obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa, a przede wszystkim o realizację konstytucyjnego prawa obywateli do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że Minister Sprawiedliwości w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swojego ustawowego obowiązku niezwłocznego obwieszczania o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, wynikającego z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.).

Rada przypomina, że obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim jest równoznaczne ze wszczęciem procedury obsady tego stanowiska. Wobec bezczynności Ministra Sprawiedliwości aktualnie pozostaje nieobsadzonych kilkaset stanowisk sędziowskich, z czego większość w sądach rejonowych, odnotowujących największy wpływ spraw. To niczym nieuzasadnione zaniechanie Ministra Sprawiedliwości ma bezpośredni wpływ na przedłużanie się postępowań w tych sądach, w których pozostają wakujące stanowiska. Negatywne konsekwencje takich działań Ministra odczuwają przede wszystkim obywatele, którzy powierzają sądom rozpoznanie swoich spraw i z powodu bezczynności Ministra Sprawiedliwości nie mogą liczyć na szybkie ich rozstrzygnięcie.

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski" wszystkich wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.