Przypomnijmy, iż obecnie pełniącą obowiązki prezesa Izby Cywilnej SN jest pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska. Prezydent wyznaczył ją na tę funkcję po tym, jak skończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Izby Cywilnej, Dariusza Zawistowskiego.

W Izby Cywilnej większość mają tzw. "starzy" sędziowie, którzy przegłosowali w czerwcu odroczenie zgromadzenia wyborczego do czasu zakończenia postępowań przed TSUE w sprawach z wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN oraz dwóch pytań prejudycjalnych o status nowych sędziów. Ostro na to posunięcie zareagowała wtedy dr Małgorzata Manowska, I prezes SN, że to kolejny przejaw "proceduralnej przemocy", mającej na celu wykluczenie sędziów SN powołanych przez prezydenta na wniosek KRS obecnej kadencji, czyli tzw. nowych.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy.
Nowi prezesi Izb w Sądzie Najwyższym

Na wtorek prezes Manowska wyznaczyła Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej SN, które miało wybrać kandydatów na nowego Prezesa Izby.

Jak czytamy na stronie SN, W trakcie zgromadzenia 13 sędziów, podnosząc, że czuje się związana uchwałą z 29 czerwca 2021 roku o odroczeniu poprzedniego zgromadzenia wyborczego, opuściła obrady, doprowadzając do zerwania kworum wymaganego do wyboru kandydatów na Prezesa Izby, które na pierwszym posiedzeniu określone jest na 2/3 członków zgromadzenia.

Z tego powodu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej na 16 września 2021 roku, na którym dla dokonania wyboru kandydatów wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków zgromadzenia. Gdyby i w tym posiedzeniu nie wzięła udziału wymagana liczba sędziów, ustawa przewiduje, że wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w obecności co najmniej 1/3 członków zgromadzenia.

W komunikacie na stronie Sądu Najwyższego podkreślono, że "powszechnie wiążące przepisy prawa (art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN) zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, do zwołania w terminie tygodnia od dnia powierzenia obowiązków Zgromadzenia Sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Izby. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego, nawet jeżeli znalazły wyraz we wcześniej podjętych uchwałach".

Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydali oświadczenie w związku z dzisiejszym posiedzeniem zgromadzenia sędziów tej izby poświęconym wyborowi kandydatów na Prezesa SN kierującego jej pracami.

Oto jego treść:

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

"W związku ze zwołaniem na dzień 7 września 2021 r. Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej oraz biorąc pod uwagę przebieg tego Zgromadzenia, oświadczamy:

1. Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej zostało prawidłowo zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. i w tym dniu podjęło uchwałę o odroczeniu Zgromadzenia wyborczego do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-791/19, C-487/19 i C-508/19, z których tylko jedno (C-791/19) zostało zakończone wyrokiem z dnia 15 lipca 2021 r.

2. Uchwała Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2021 r. nie została uchylona, obowiązuje i nie ustały przyczyny jej podjęcia.

3. Przewodnicząca Zgromadzenia w dniu 7 września 2021 r. odmówiła także poddania pod głosowanie prawidłowo zgłoszonego wniosku o odroczenie Zgromadzenia z przyczyn tożsamych z tymi, które zadecydowały o podjęciu uchwały z dnia 29 czerwca 2021 r. Przyczyny te dotyczą również osobiście Przewodniczącej Zgromadzenia.

4. Stwierdzamy, że wobec odroczenia Zgromadzenia wyborczego rozpoczętego w dniu 29 czerwca 2021 r., nie jest dopuszczalne wszczęcie i prowadzenie nowej, równoległej procedury wyborczej, w tym zgłoszenie kandydatów na stanowisko Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wybór Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którego uprawnienia dotyczą między innymi wyznaczania składów orzekających, przeprowadzony w wadliwej procedurze wyborczej, pogłębi jedynie chaos prawny, czego chcemy uniknąć.

W tych okolicznościach podpisani niżej Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uznali, że dalsze uczestnictwo w obradach oraz zgłoszenie kandydatów w wadliwej procedurze wyborczej byłoby nieodpowiedzialne.

Teresa Bielska-Sobkowicz

Dariusz Dończyk

Paweł Grzegorczyk

Monika Koba

Marian Kocon

Grzegorz Misiurek

Anna Owczarek

Władysław Pawlak

Agnieszka Piotrowska

Marta Romańska

Krzysztof Strzelczyk

Roman Trzaskowski

Dariusz Zawistowski"