Krajowa Rada Sądownictwa zabrała głos w sprawie podejmowanych ostatnio przez zgromadzenia ogólne sędziów uchwał. Wzywają one do odraczania opiniowania kandydatów na wakaty w sądach. Rada przypomina, że w toku postępowania właściwy prezes sądu ma obowiązek przedstawienia kandydatów do zaopiniowania przez kompetentny organ samorządu sędziowskiego. Prezes sądu nie ma jednak możliwości wymuszenia na organie samorządu realizacji jego ustawowych uprawnień.

Czytaj także: KRS: podwyżki w sądach tak, ale nie z kieszeni sędziów

W związku z tym, jak uważa Rada, należy uznać, że uchwała organu samorządu o czasowej odmowie zaopiniowania kandydatów lub niepodjęcie stosownej uchwały stanowi wystarczającą podstawę przekazania dokumentacji postępowania nominacyjnego KRS.

Rada ma możliwość rozpoznania sprawy pomimo braku odpowiedniej oceny kandydatów dokonanej przez organ samorządu sędziowskiego. Przeciwny wniosek mógłby prowadzić do paraliżu procedury powoływania sędziów ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest optymalna realizacja prawa do sądu.