Delegacje sędziów, zwłaszcza do sądów wyższych instancji, są i będą nadal niezbędne do sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też dobrze się stało, że unormowano ostatnio także sporną możliwość delegacji sędziego na czas pełnienia funkcji.

Podstawę prawną delegowania sędziego stanowi przepis art. 77 § 1 pkt 1 usp, według którego minister sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów. Delegowanie to może nastąpić na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.