Ryszard Sadlik

Czy sędziowie muszą radzić o polityce?

Zapowiadana zmiana usp mająca polegać na skreśleniu art. 9d dot. sędziowskiego zakazu podejmowania uchwał o charakterze politycznym w istocie niewiele zmienia.

Zlikwidować oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe mają charakter fasadowy i w istocie wcale nie  zwiększają zaufania obywateli do sądownictwa.

Może jednak jednolite stanowisko sędziowskie?

Wszyscy sędziowie byliby sędziami sądów powszechnych, z jednakowym statusem.

Biegli sądowi – nierozwiązane problemy

Kolejny raz podejmowane są próby naprawienia systemu powoływania biegłych sądowych. Trudno jednak być optymistą, gdyż przyczyn spadku ich liczby jest wiele.

Zawieszenie przepisów nie działa wstecz

Pracodawcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą w porozumieniu z pracownikami zawiesić stosowanie niektórych przepisów prawa pracy. Nie może to jednak prowadzić do pozbawienia zatrudnionych uprawnień, które już stały się wymagalne.

Uznanie długu przerywa bieg przedawnienia

Jeśli dłużnik uzna zobowiązanie, termin przedawnienia jest liczony na nowo, co istotnie przedłuża czas na dochodzenie roszczenia. Uznania długu nie można przy tym cofnąć ani odwołać.

Teraz wchodzą nasi

W sądownictwie przy szumnych hasłach przywracania praworządności dochodzi tak naprawdę do zwykłej wymiany kadry zarządzającej oraz osób delegowanych do MS.

Kręte drogi powrotu

Czy można zaskarżyć decyzję prezesa o przeniesieniu sędziego do innego wydziału?

Cisza przed odwołaniem

Przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych pozwalają ministrowi sprawiedliwości zawiesić prezesa sądu. Lapidarność unormowania powoduje jednak znaczne wątpliwości, jaki jest zakres i sens zawieszenia.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy nie obroni się w sądzie

Nie stanowi faktycznej likwidacji stanowiska pracy powierzenie tego samego zakresu obowiązków i funkcji innej osobie. Nie ma przy tym znaczenia nazwa nowo utworzonego stanowiska.