Ryszard Sadlik

Ryszard Sadlik: Więcej jest chętnych do zawodu sędziego

Pomimo nachalnej propagandy wygrywa zdrowy rozsądek prawników.

Zwrot zasiłku nawet za podpisy na fakturze

Niedopuszczalne jest pobieranie świadczeń chorobowych, połączone z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia, przez osobę, która uzyskuje dochody z kontynuowanej działalności. Nawet gdyby w istotny sposób nie obciążały jej organizmu.

Ryszard Sadlik: Kryteria przeprowadzki sędziego

Najbardziej problematyczne jest przeniesienie sędziego do innego wydziału bez jego zgody.

Ryszard Sadlik: Pożegnanie z togą sędziego

Relacje prezesów małych sądów z sędziami są bezpośrednie, więc wiedzą o ich chorobach.

ZUS może podważyć wysokość wynagrodzenia

Organ rentowy ma prawo w decyzji zakwestionować wysokość pensji pracownika i ustalić inną podstawę wymiaru składek. Jest to dopuszczalne, gdy pobory ustalono w rażąco wysokiej stawce.

Ryszard Sadlik: Czy to zrzeczenie się urzędu

W doktrynie podkreśla się, że zrzeczenie się urzędu sędziego powinno być wyraźne i nie można go domniemywać. Nie może być warunkowe ani wyrażone w sposób dorozumiany.

Ryszard Sadlik: Asystenci sędziów – fluktuacja i frustracja

Praktyka zarządzania kadrą asystencką przypomina nieustanne przeciąganie przykrótkiej kołdry.

Ryszard Sadlik: Bardzo niezależny porządkowy

Kandydaci na zastępców rzecznika dyscyplinarnego po uzyskaniu pozytywnej opinii kolegium sędziów czuliby się bardziej pewnie.

Ryszard Sadlik: Zasada niezmienności składu sądu

Losowy przydział spraw i zmiana składu sądu nie świadczą o sprzeczności składu sądu z prawem