Ryszard Sadlik

Ryszard Sadlik: Marzyciele w szpiczastych czapkach

W kuluarach słychać narastające nadzieje części paleosędziów na rozliczenia.

Delegacje sędziów na czas pełnienia funkcji

Orzeczników musi być więcej, aby sądy mogły opanowywać rosnący wpływ spraw.

Roszczenia mogą być skierowane do byłego lub nowego pracodawcy

Zbycie przez firmę części zakładu pracy nie zwalnia jej od odpowiedzialności za długi wobec dotychczasowych pracowników. Będzie odpowiadała solidarnie z nowym pracodawcą.

Po długiej chorobie nie zawsze uda się wrócić na etat

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku ponownego zatrudnienia osoby zwolnionej po długotrwałej nieobecności z powodu absencji chorobowej, jeżeli faktycznie nie ma możliwości ponownie jej przyjąć do pracy.

Ryszard Sadlik: Obrazki z życia neo- i paleosedziów

Smutne to, ale pycha i poczucie własnej nieomylności zalewa niektórym oczy.

Zgoda na potrącenia z wynagrodzenia musi być wyraźna

Blankietowe przyzwolenie pracownika na przyszłe ściąganie z jego wynagrodzenia niewiadomych kwot, jest nieważne.

Ryszard Sadlik: Sędzia orzekający i jego zastępca

Przepisy usp oraz regulaminu urzędowania sądów przewidują wyjątkowe sytuacje, gdy sędziego może zastąpić w jego czynnościach inny sędzia.

Weksel nie zabezpieczy potencjalnych roszczeń

Zastosowanie weksla in blanco do zabezpieczenia możliwości uzyskania odszkodowania od pracowników materialnie odpowiedzialnych jest nieskuteczne. W takim przypadku jest on uznawany za nieważny.

Ryszard Sadlik: Premia motywacyjna dla sędziego?

Obiektywne i sprawdzalne kryteria mogłyby być podstawą przyznawania premii motywacyjnej.

Ryszard Sadlik: Sędzia to zawód nauki ciągłej

Sędziowie muszą się nieustannie dokształcać, aby utrzymać kontakt z bieżącym ustawodawstwem oraz orzecznictwem.