Ryszard Sadlik

Ryszard Sadlik: Czy w sądach może zaistnieć mobbing?

Nie będzie przemocą psychiczną krytyczna uwaga sędziego o braku zwrotki w aktach sprawy.

Co grozi pracownikowi za umyślne działanie na szkodę firmy

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy umyślnie obejmuje nie tylko tę stratę, ale też utracone przez firmę korzyści. Znacznie dłuższy jest ponadto okres przedawnienia roszczeń pracodawcy.

Jak pracownik odpowiada za gotówkę od kontrahentów

Etatowiec, który otrzymał od kontrahentów pieniądze dla swojego pracodawcy, odpowiada za nie według zaostrzonych zasad odpowiedzialności materialnej.

Pracownik zapłaci za bezzasadne odejście z pracy w trybie natychmiastowym

Jeśli etatowiec rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym bez uzasadnienia, pracodawca może żądać od niego odszkodowania. Nawet gdy z tego powodu nie poniósł szkody majątkowej.

Godność pracownika jest dobrze wyceniana

Gdy pracodawca naruszy godność pracownika, ten może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i domagać się odszkodowania. Przysługują mu także roszczenia cywilne, w tym żądanie przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynienia.

Autorytet Sądu Najwyższego spada, jego orzeczenia to tyllko podpowiedzi, nie wytyczne

Dobrze, że obowiązujący u nas system prawa stanowionego nie zmusza sądów, aby ślepo trzymały się tez sądów wyższych instancji i dopasowywały swoje orzecznictwo do ich zapatrywań

Zawał serca czasem bywa wypadkiem przy pracy

Zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, jeżeli nastąpiło wskutek przyczyny zewnętrznej. Jednocześnie może jednak współdziałać przyczyna wewnętrzna, tj. samoistne schorzenie pracownika.

Dyscyplinarne zwolnienia pracownika: kiedy należy liczyć miesięczny termin

Nawet gdy upłynął miesiąc od dnia, w którym przełożony pracownika dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie z nim umowy bez wypowiedzenia, nie oznacza to, że nie wolno już go zwolnić w trybie natychmiastowym.

Ryszard Sadlik: Delegacje sędziów – potrzeby i wątpliwości

Przewlekłość postępowania może prowadzić do bezprzedmiotowości ochrony praw jednostki.

Odszkodowanie za wygaśnięcie umowy po śmierci pracodawcy, a przejęcie firmy

Śmierć pracodawcy powoduje wygaśnięcie zawartych przez niego umów o pracę oraz powstanie po stronie pracowników prawa do odszkodowania. Nie ma to jednak miejsca, gdy dojdzie do przejęcia firmy.