Ryszard Sadlik

Ryszard Sadlik: Upadek dobrych obyczajów

Część sędziów pokazuje, że jest nie tylko niepoważna, ale nie potrafi być bezstronna i apolityczna.

Przy przejęciu pracodawcy liczą się fakty, a nie wola stron

Jeśli placówka, w której jest zatrudniony pracownik, przechodzi pod władanie innego podmiotu, staje się on jego pracodawcą. Nie ma znaczenia wiedza stron, że następuje przejęcie zakładu pracy lub jego części.

Ryszard Sadlik: Stan wiecznego spoczynku

Po śmierci sędziego po służbie członkom jego rodziny przysługuje uposażenie rodzinne.

Niewypłacona emerytura jest świadczeniem niezrealizowanym

Jeżeli emeryt lub rencista zmarł przed wypłatą świadczenia, nie powinno ono wejść do spadku. Świadczenie to przysługuje członkom rodziny wymienionym w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Ryszard Sadlik: Wytyk administracyjny

W sporze prezesów o racjonalność podziału czynności ostateczną decyzję podejmie KRS.

Kary umowne nie działają w trakcie zatrudnienia

Zapis o stosowaniu kary umownej do odpowiedzialności materialnej pracowników jest sprzeczny z przepisami prawa pracy i przez to nieważny. Wolno go jednak wprowadzić do umowy o zakazie konkurencji obowiązującego po rozwiązaniu umowy o pracę.

Ryszard Sadlik: Czy tu faktycznie chodzi o praworządność

Zastanawiając się nad przywróceniem do pracy zawieszonych sędziów, nieco się martwię, co będzie, gdy wrócą już do sądów.

Ryszard Sadlik: Potencjał sędziów w stanie spoczynku

Sędziowie, którzy już nie orzekają, mogą się w pełni poświęcić innym obowiązkom.

Ryszard Sadlik: Korona zawodów prawniczych

Status sędziego jawi się coraz bardziej atrakcyjnie na tle innych zawodów prawniczych

Ryszard Sadlik: Udział delegatów w posiedzeniach kolegium

Po rezygnacji z awansów sędziowskich samorząd nie będzie nic wiedział o przebiegu ich służby.