Wyzwania dla europejskich systemów ochrony zdrowia

Dominującym trendem w państwach Europy jest przeznaczanie coraz większych zasobów na opiekę zdrowotną i społeczną.

Publikacja: 24.11.2023 09:00

Wyzwania dla europejskich systemów ochrony zdrowia

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z BFF Banking Group

Ostatnio opublikowano piątą edycję Raportu Opieki Zdrowotnej na rok 2023 pod tytułem: „Od opieki zdrowotnej do zintegrowanego dobrobytu: perspektywy z 9 krajów europejskich”. Raport zaś, który BFF Banking Group opublikowało w Polsce w 2019 roku, jest obecnie projektem prowadzonym przez Fundację Fast Forward.

Fundacja Fast Forward może pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie promowania i rozwijania badań naukowych w dziedzinie europejskiej opieki zdrowotnej od czasu jej utworzenia przez BFF w 2004 roku.

Obecnie jest zaangażowana we wspieranie zrównoważonej i integracyjnej transformacji opieki społecznej w celu ochrony jednostek i społeczności.

Z tego względu cel raportu jest dwojaki:

1. przedstawienie analizy porównawczej systemów opieki zdrowotnej wybranych krajów (Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Włoch, Polski, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii)

2. dostarczenie zaktualizowanych wskazówek dotyczących przyszłych kierunków badań, odkrywając podobieństwa i różnice między tymi systemami, podkreślając, które ogólne oraz szczegółowe kwestie należy uwzględnić, wyznaczając drogę dla zintegrowanych systemów.

Międzynarodowa współpraca we wspólnym celu

Systemy opieki społecznej w krajach rozwiniętych wkraczają w nową fazę charakteryzującą się wyzwaniami o znaczącym wpływie na potrzeby i oczekiwania ludności. Starzenie się społeczeństwa, spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, malejąca liczba urodzeń, powszechność chorób przewlekłych, zwiększone potrzeby w zakresie opieki długoterminowej, a także rozwój i koszty coraz bardziej zaawansowanych technologii medycznych oraz zmienna dynamika inflacji to czynniki wywierające presję i rodzące pytania o trwałość architektury systemów opieki społecznej, jakie znamy dzisiaj. Biorąc pod uwagę wspólne zagrożenia, wydaje się, że współpraca na poziomie unijnym, zmierzająca do wypracowania jednolitej strategii dla całej wspólnoty, jest konieczna.

Integracja systemów opieki zdrowotnej odpowiada na pojawiające się wyzwania, oferując dwie główne korzyści: możliwość lepszego wykorzystania zasobów poprzez większą koordynację między zainteresowanymi stronami oraz możliwość włączenia wszystkich zainteresowanych stron w świadczenie, finansowanie i zarządzanie, nie wykluczając przedstawicieli instytucji niepublicznych, w tym: usługodawców, organizacji wolontariackich czy związków zawodowych. Swobodny dostęp do informacji i otwarta debata są niezbędne, by rozwiać obawy społeczne i stworzyć kompletne rozwiązania, odpowiadające na potrzeby społeczeństwa.

Integracja systemów a czynnik ludzki

Skuteczność systemów opieki zdrowotnej zależy od ich zdolności do najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów. Wśród nich kluczową rolę odgrywają zasoby ludzkie. Aby zmaksymalizować skuteczność i zapewnić odpowiedni dostęp do opieki zdrowotnej, wymagana jest właściwa liczba pracowników służby zdrowia, zarówno pod względem ilości lekarzy specjalistów, jak i kadry szpitalnej.

Liczba praktykujących lekarzy w Europie wynosi 3,4 na 1000 mieszkańców. Tak niska wartość odzwierciedla także sytuację w Polsce, gdzie problem braku kadry medycznej narasta. Jego rozwiązanie wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego nie tylko podniesienie wynagrodzeń, ale także poprawę warunków pracy i skoncentrowanie się na zatrzymaniu emigracji kadr medycznych. Jedynie inwestycja w edukację medyczną, promowanie atrakcyjności zawodu oraz dostarczanie odpowiednich warunków pracy może wpłynąć na maksymalizację skuteczności opieki i poprawę do jej dostępu, jakże ważną w obecnych czasach dla społeczeństwa.

Wpływ sytuacji gospodarczej na opiekę zdrowotną

We wszystkich obserwowanych krajach dominującym trendem jest przeznaczanie coraz większych zasobów na opiekę zdrowotną i społeczną. Nie wpływa to jednak znacząco na poprawę sytuacji systemu opieki zdrowotnej jako całości. Z tego względu istnieje potrzeba oceny, czy istniejące mechanizmy finansowania są odpowiednie.

Międzynarodowa konkurencja dodatkowo pogłębia nierówności i zwiększa zagrożenia dla poszczególnych państw. Właśnie z tego względu powinniśmy stawiać na systemy ochrony zdrowia, które nie tylko na poziomie lokalnym, ale również centralnym, zwalczać będą pojawiające się nierówności. Systemy, które są otwarte dla wszystkich i które przyczyniają się do wspólnego dobra.

Jako społeczeństwo żyjące w globalnej wiosce, wszyscy doskonale wiemy, że potrzebujemy podejścia opartego na wielostronnym przywództwie, współpracy oraz dzieleniu się nauką i technologią. Z tego względu teraz prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy przyznać, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem publicznym. Brak holistycznego podejścia może spowodować liczne konsekwencje, zarówno w wymiarze gospodarczym i społecznym, których chcielibyśmy uniknąć.

Wiodąca instytucja w Europie

BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącą instytucją w Europie.
Specjalizuje się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Grecji, Chorwacji i Francji.
Grupa została założona w 1985 r. przez konsorcjum włoskich firm farmaceutycznych i producentów urządzeń biomedycznych. Międzynarodowa ekspansja BFF rozpoczęła się w 2010 r., a trzy lata później spółka uzyskała pełną licencję bankową, co pozwoliło na zwiększenie źródeł finansowania.
W 2017 r. zadebiutowała na włoskiej giełdzie papierów wartościowych. W 2019 r. ogłoszono przejęcie IOS Finance w Hiszpanii. W 2020 r. BFF poinformował o umowie na przejęcie DEPObanku, włoskiego banku specjalizującego się w usługach związanych z papierami wartościowymi i płatnościami korporacyjnymi. Wreszcie w 2022 r. Grupa ogłosiła przejęcie MC3 (obecnie BFF Techlab), firmy informatycznej, z którą współpracowała od ponad dziesięciu lat m.in. przy wdrażaniu nowego systemy core-factoringowego.

Materiał powstał we współpracy z BFF Banking Group

Materiał powstał we współpracy z BFF Banking Group

Ostatnio opublikowano piątą edycję Raportu Opieki Zdrowotnej na rok 2023 pod tytułem: „Od opieki zdrowotnej do zintegrowanego dobrobytu: perspektywy z 9 krajów europejskich”. Raport zaś, który BFF Banking Group opublikowało w Polsce w 2019 roku, jest obecnie projektem prowadzonym przez Fundację Fast Forward.

Pozostało 95% artykułu
Rynek zdrowia
Zdrowie to nie tylko brak choroby
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Rynek zdrowia
Marek Tomków został nowym prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej
Rynek zdrowia
Zamieszanie z wyborami u aptekarzy
Rynek zdrowia
Izabela Leszczyna nie chce płacić kary za Adama Niedzielskiego
Rynek zdrowia
Ruszył Kongres Osób z Niepełnosprawnościami