Zgodnie z ustawą o rachunkowości większość podmiotów zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdań finansowych, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów finan- sowych. Celem przeprowadzania analizy wskaźnikowej jest pozyskanie danych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dzięki zależnościami pomiędzy różnymi pozycjami znajdującymi się w sprawozdaniu finansowym.

Zalety i wady