Jacek Dziuba

Zamknięcie roku: inwentaryzacja jako kluczowy element sprawozdania finansowego

Inwentaryzacja odgrywa kluczową rolę w procesie zamknięcia roku, ponieważ jej celem jest dokładne ustalenie faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i niefinansowych składników majątku firmy. Jest to istotny element, który ma wpływ na przygotowanie dokładnego i rzetelnego sprawozdania finansowego.

Komu zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają w ramach prowadzonej działalności z usług świadczonych przez firmy zewnętrzne. Jedną z takich czynności jest prowadzenie księgowości. Przed podpisaniem umowy warto poznać różnice pomiędzy biurem rachunkowym, a kancelarią doradztwa podatkowego.

Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać

Ustawa o rachunkowości pozwala skorzystać z szeregu uproszczeń, nie tylko jednostkom w pierwszym roku prowadzenia ksiąg, ale wprowadza również odrębne uproszczenia dla mniejszych jednostek prowadzących rozliczania zgodnie z tą ustawą.

Środki trwałe w budowie – pułapki przy prawidłowym ustaleniu wartości

Właściwe ustalenie wartości składnika majątku w trakcie przygotowywania do przyjęcia i użytkowania wpływa na odpisy amortyzacyjne, a tym samym na wysokość kosztów rachunkowych oraz podatkowych.

Zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za 2022 r.

Sporządzone, a następnie zatwierdzone przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podlega udostępnieniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czy warto skorzystać z uotsourcingu księgowego

Na outsourcing szeroko rozumianej księgowości decyduje się coraz więcej firm z większości branż. Głównym powodem są nie tylko oszczędności, ale również niestabilne prawo podatkowe, ciągłe zmiany przepisów, nowe wymagania informatyczne.

Analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdań finansowych

Analiza wskaźnikowa jest w stanie dostarczyć informacji na temat aktywności gospodarczej, rentowności, płynności finansowej, zadłużenia przedsiębiorstwa pokazując jego sytuację finansową oraz trendy na przestrzeni kilku okresów sprawozdawczych.

Rachunek przepływów finansowych

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dwa ostatnie dokumenty sporządzane są przez jednostki, których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Ustawodawca pozostawia pewną swobodę w doborze metod wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami nadrzędnymi zawartymi w ustawie o rachunkowości. Sposób ich wyceny powinien być zawarty w polityce rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Ustawa o rachunkowości określa ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów celem przygotowania poprawnego sprawozdania finansowego tj.: