Jacek Dziuba

Czy warto skorzystać z uotsourcingu księgowego

Na outsourcing szeroko rozumianej księgowości decyduje się coraz więcej firm z większości branż. Głównym powodem są nie tylko oszczędności, ale również niestabilne prawo podatkowe, ciągłe zmiany przepisów, nowe wymagania informatyczne.

Analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdań finansowych

Analiza wskaźnikowa jest w stanie dostarczyć informacji na temat aktywności gospodarczej, rentowności, płynności finansowej, zadłużenia przedsiębiorstwa pokazując jego sytuację finansową oraz trendy na przestrzeni kilku okresów sprawozdawczych.

Rachunek przepływów finansowych

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dwa ostatnie dokumenty sporządzane są przez jednostki, których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Ustawodawca pozostawia pewną swobodę w doborze metod wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami nadrzędnymi zawartymi w ustawie o rachunkowości. Sposób ich wyceny powinien być zawarty w polityce rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Ustawa o rachunkowości określa ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów celem przygotowania poprawnego sprawozdania finansowego tj.:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2022 r.

Zbliża się termin zwołania zgromadzenia wspólników oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółkach z o.o. W 2022 roku, podobnie do lat ubiegłych, obowiązują wydłużone terminy dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przypadku spółek których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2021 r.

Aktywa finansowe – pojęcie, klasyfikacja, wycena

Według ustawy o rachunkowości w bilansie jednostkowym aktywa finansowe lokowane są w zależności od okresu zapadalności – w aktywach trwałych wśród inwestycji długoterminowych, natomiast w aktywach obrotowych wśród inwestycji krótkoterminowych.

Księgowanie i opodatkowanie należności nieściągalnych

Zapewne spora cześć przedsiębiorców znalazła się kiedyś w sytuacji, kiedy kontrahent nie płacił za zakupione towary czy usługi. Powstałe w ten sposób wierzytelności należy odpowiednio rozliczyć podatkowo i zaksięgować.

Podpisywanie sprawozdań finansowych po nowemu

Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie m.in. nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzająca istotne ułatwienia w podpisywaniu przez członków zarządu spółek kapitałowych dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Jakie zadania ma kierownik jednostki

W celu ustanowienia odpowiedzialności oraz prawidłowego ustanowienia kierownika jednostki trzeba sięgnąć do odpowiednich ustaw, przepisów szczegółowych.