PFRON: nowa składka obniża koszty płacy

Od stycznia br. część wpłaty na Fundusz Pracy jest przekazywana na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie wolno jej uwzględniać w rozliczeniach z PFRON.

Publikacja: 30.05.2019 06:50

PFRON: nowa składka obniża koszty płacy

Foto: Adobe Stock

Co to oznacza dla pracodawców? Ci, którzy doliczali tę składkę wypełniając poz. 52 miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (formularz INF-D-P), mają teraz dwa problemy. Ponieważ pobrali zawyżone dofinansowanie do pensji pracowników niepełnosprawnych, będą musieli skorygować informacje INF-D-P, podając w nich prawidłową wysokość kosztów płacy. Po drugie – muszą zwrócić zawyżoną kwotę tej dopłaty.

Czytaj także: Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Pozornie bez zmian

O problemie informowaliśmy w lutym br. Mało który pracodawca zdawał sobie wówczas sprawę, że od stycznia opłaca nową składkę – właśnie na nowoutworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Wiele firm, szczególnie tych mniejszych, nie musiało sobie zawracać tym głowy. W praktyce bowiem składkę na SFWON niejako wydzielono ze składki na Fundusz Pracy. Zamiast 2,45 proc. podstawy wymiaru, od stycznia składka na FP wynosi 2,30 proc. Składka na SFWON – w stawce 0,15 proc. – stanowi jej uzupełnienie do wcześniejszej wysokości. Co więcej, obie składki są nadal liczone łącznie i wykazywane w deklaracjach DRA do ZUS w jednej rubryce – tej, w której opis wskazuje wyłącznie na składkę na Fundusz Pracy.

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się wraz z wprowadzeniem nowej składki, organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystąpiła do resortu pracy i PFRON o zajęcie stanowiska w sprawie doliczania jej do kosztów płac. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uznało, że w kosztach płacy można uwzględnić wyłącznie składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30 proc. podstawy jej wymiaru (patrz ramka).

Skutki finansowe

Choć te zmiany weszły po cichu, teraz mogą się odbić głośnym echem. Echem pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy nie przywiązując do niej większego znaczenia albo o niej nie wiedząc, nadal uwzględniali w kosztach płacy ustalanych na cele rozliczeń z PFRON składkę na Fundusz Pracy we wcześniejszej wysokości, tj. 2,45 proc. Teraz będą musieli sporządzić korekty INF-D-P na minus i zwrócić nadwyżkę dofinansowania.

Edyta Sieradzka Wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ubolewam, że oficjalną odpowiedź BON w tej sprawie otrzymaliśmy dopiero w maju br. Jednoznacznie wynika z niej, że od stycznia 2019 r. pracodawcy nie mogli doliczyć składki na SFWON w wysokości 0,15 proc. do kosztów płacy wykazywanych na druku INF-D-P w poz. 52. Pocieszeniem jest to, iż ewentualna kwota po korekcie będzie wynosiła kilka złotych i to tylko w przypadku, gdy pracodawca uzyskuje 75 proc. kosztów płacy, a nie maksymalną kwotę dofinansowań. Mam również nadzieję, iż BON wraz z PFRON będą chcieli w tym zakresie przygotować jak najszybciej nowelizację ustawy o rehabilitacji, gdyż dla większości firm rozdzielenie składki na FP i składki na SFWON jest bardzo problematyczne, patrząc na wcześniej dostosowane dla nich programy kadrowo-księgowe.

STANOWISKO URZĘDU

Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 14 maja 2019 r. w sprawie niewliczania składki na SFWON do koszów płacy (BON-I.52312.49.2019.AK)

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (...) informuje, że ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DzU poz. 2192) weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Stosownie do art. 5 ust. 2 i 3 powołanej ustawy, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych płatnik oblicza łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie. Wpłacone składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dokonuje poboru składek, przekazuje na:

1) rachunek bankowy Funduszu Pracy, w wysokości odpowiadającej udziałowi stopy procentowej składki na Fundusz Pracy w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po uprzednim potrąceniu kosztów poboru,

2) rachunek bankowy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w wysokości odpowiadającej udziałowi stopy procentowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po uprzednim potrąceniu kosztów poboru.

Ustawa budżetowa na rok 2019 przewiduje obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) oraz obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,15 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy o promocji (...).

Z kolei ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) w art. 2 pkt 4a wskazuje, że przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Definicja ta ma charakter wyczerpujący i wymaga ścisłej wykładni, ponieważ wdraża rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L z 2014 r. nr 187, str. 1 z późn. zm.; zwane dalej: rozporządzeniem) w zakresie ustanawiającym limit intensywności dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE i udzielaną w ramach notyfikowanego Komisji programu pomocowego nr SA.40525(2015/X). Dlatego też w jej zakresie nie mieści się składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Co to oznacza dla pracodawców? Ci, którzy doliczali tę składkę wypełniając poz. 52 miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (formularz INF-D-P), mają teraz dwa problemy. Ponieważ pobrali zawyżone dofinansowanie do pensji pracowników niepełnosprawnych, będą musieli skorygować informacje INF-D-P, podając w nich prawidłową wysokość kosztów płacy. Po drugie – muszą zwrócić zawyżoną kwotę tej dopłaty.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona