Tarcza antykryzysowa: najwięcej wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców

Mniejsze firmy mogą liczyć na zwolnienie ze składek przez trzy miesiące, a także na dopłaty do wynagrodzeń pracowników bez ogłaszania przestoju czy obniżania etatów.

Aktualizacja: 05.04.2020 10:54 Publikacja: 05.04.2020 00:01

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Foto: fot. KPRM/ Krystian Maj

W ustawie przewidziano szczególne rozwiązania dotyczące mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Polegają one na możliwości:

- zwolnienia przedsiębiorcy, który 29 lutego 2020 r. zgłaszał do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięć osób, z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie i zatrudnionych,

- uzyskania przez mikroprzedsiębiorcę jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

- dofinansowania kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę,

- dokonania przez bank zmiany warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

Pożyczka do umorzenia

Jednorazowa pożyczka w maksymalnej kwocie 5 tys. zł ma umożliwić mikroprzedsiębiorcy pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie jej udzielał starosta na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres rozporządzeniem).

Oprocentowanie pożyczki będzie stałe i wyniesie w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pożyczka nie będzie wymagała zabezpieczenia, np. wekslem in blanco.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. We wniosku musi podać stan zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty.

Pożyczka z odsetkami będzie umarzana na wniosek mikroprzedsiębiorcy, który przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w porównaniu ze stanem z 29 lutego 2020 r. „Zmniejszenie stanu zatrudnienia" będzie liczone w przeliczeniu na pełny etat. Utratę możliwości umorzenia pożyczki spowoduje więc nie tylko zwolnienie pracownika, ale też obniżenie wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD:

Mikroprzedsiębiorca uzyskał pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. 29 lutego 2020 r. zatrudniał czterech pracowników na pełny etat. Pod koniec kwietnia br. zawarł z dwoma pracownikami porozumienia o obniżeniu ich wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu. Przedsiębiorca nie będzie mógł liczyć na umorzenie pożyczki, ponieważ zmniejszył stan zatrudnienia w rozumieniu ustawy.

Przedsiębiorca, któremu pożyczka nie zostanie umorzona, powinien zacząć ją spłacać po trzech miesiącach od dnia jej udzielenia. Trzymiesięczny okres karencji dotyczy spłaty zarówno kapitału, jak i odsetek.

Dopłaty do kosztów płac

W przypadku zmniejszenia sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia Covid-19 mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej jedną osobę mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zatrudnianych osób, a także należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie składek obejmuje zarówno część odprowadzaną przez przedsiębiorcę, jak i przez osobę zatrudnioną.

Dofinansowane mogą zostać wynagrodzenia:

- pracowników,

- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą,

- zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,

- zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

- osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną.

O taką pomoc nie może się ubiegać osoba fizyczna zatrudniająca pomoc domową.

Prawo do wsparcia przysługuje przedsiębiorcy, który zanotuje co najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodarczych w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o pomoc.

Spadek obrotów będzie określany w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy poprzedniego roku. Wysokość możliwego dofinansowania zależy od wielkości tego spadku.

Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń całej załogi lub tylko jej części. We wniosku musi złożyć m.in. oświadczenie o braku przesłanek ogłoszenia upadłości i niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składkowych do końca trzeciego kwartału 2019 r. Musi ponadto określić osoby zatrudnione objęte wnioskiem i wskazać wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne każdej z nich.

Dofinansowanie zostanie przyznane na maksymalnie trzy miesiące. Rada Ministrów będzie jednak mogła przedłużyć ten okres.

W założeniu dofinansowanie jest bezzwrotne. Przedsiębiorca będzie jednak musiał oddać całość lub część wsparcia, jeżeli zwolni osobę objętą umową o dofinansowanie w okresie otrzymywania wsparcia lub po jego zakończeniu – w okresie równym okresowi pomocy.

PRZYKŁAD:

Przedsiębiorca otrzymywał dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w miesiącach maj–lipiec 2020 r. Z końcem września rozwiązał z tą osobą stosunek pracy. Będzie musiał częściowo zwrócić dofinansowanie, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w okresie, w którym miał obowiązek utrzymania pracownika w zatrudnieniu. Okres dofinansowania trwał trzy miesiące (maj–lipiec), więc czas, przez jaki przedsiębiorca nie powinien zwalniać pracownika, obejmował sześć miesięcy (maj–październik).

Ewentualny zwrot obejmie tylko dofinansowanie otrzymane na zwolnioną osobę. Ponadto będzie proporcjonalny, w zależności od momentu zwolnienia pracownika. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE

W przypadku spadku obrotów o:

a) co najmniej 30 proc. – dofinansowanie wyniesie sumę 50 proc. wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

b) co najmniej 50 proc. – suma 70 proc. obliczona jak powyżej,

c) co najmniej 80 proc. – suma 90 proc. obliczona jak powyżej.

PROCEDURA – POŻYCZKA

1. Dyrektor powiatowego urzędu pracy ogłosi nabór dotyczący udzielania pożyczek.

2. Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

3. Po upływie trzech miesięcy od uzyskania pożyczki przedsiębiorca składa wniosek o jej umorzenie z odsetkami, oświadczając, że nie zmniejszył stanu zatrudnienia.

PROCEDURA – dofinansowanie

1. Dyrektor powiatowego urzędu pracy ogłasza nabór dotyczący udzielania dofinansowania.

2. W terminie 14 dni przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

3. Starosta i przedsiębiorca zawierają umowę o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń. Określają w niej m.in. okres dofinansowania i osoby zatrudnione, których wynagrodzenia są objęte tym wsparciem.

4. Co miesiąc przedsiębiorca składa oświadczenie o zatrudnianiu w danym miesiącu osób objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdej z nich i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień tego miesiąca.

5. Starosta wypłaca środki z dołu, po otrzymaniu oświadczenia przedsiębiorcy za dany miesiąc. ?

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

W ustawie przewidziano szczególne rozwiązania dotyczące mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Polegają one na możliwości:

- zwolnienia przedsiębiorcy, który 29 lutego 2020 r. zgłaszał do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięć osób, z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie i zatrudnionych,

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja