Wadliwie wykonana praca ?z winy pracownika obniża wynagrodzenie

Pracownik nie otrzymał części wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Pracodawca polecił nie wypłacić mu go za część miesiąca, w którym pracował za granicą, w związku z wadliwie wykonaną pracą. Zatrudniony uważa, że nie miał wpływu na jakość robót wykonanych przez brygadę, do której należał. Czy szef miał prawo tak postąpić?

Aktualizacja: 26.12.2014 09:18 Publikacja: 26.12.2014 06:47

Wadliwie wykonana praca ?z winy pracownika obniża wynagrodzenie

Foto: www.sxc.hu

Tak. Zasadniczym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy zgodnie z poleceniami przełożonych (art. 100 §1 k.p.). Co prawda staranne wykonywanie pracy nie jest gwarancją wysokiej jakości wytwarzanych produktów lub usług, ale można przyjąć, że umożliwia wytwarzanie produktów dobrej jakości lub zgodnych z normami jakościowymi przyjętymi u pracodawcy. Za wytwarzanie przez etatowca wadliwych produktów nie przysługuje wynagrodzenie odpowiednio do art. 82 k.p., tj. jeżeli wykonał on produkty lub usługi wadliwe ze swojej winy. Wynagrodzenie nie przysługuje niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł szkodę, czy nie.

Jeżeli jednak wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika obniżyła się jakość produktu lub usługi, odpowiednio zmniejsza się mu wynagrodzenie. Niezbędną przesłanką odmowy albo zmniejszenia pensji jest wina pracownika. Polega ona na tym, że nie wywiązał się z obowiązku należytej staranności. Odnosi się to zarówno do winy umyślnej, jak i nieumyślnej, w tym niedbalstwa. Między wadliwym wykonaniem a zachowaniem pracownika musi zachodzić związek przyczynowy, stanowić normalne następstwo jego działania lub zaniechania. Dowód winy pracownika i jej związku przyczynowego z wadą produktu lub usługi spoczywa na pracodawcy.

W praktyce najczęściej postanowienia art. 82 k.p. stosuje się w systemie wynagrodzenia akordowego. Nie można jednak użyć tej regulacji, gdy wadliwe wykonanie produktu lub usługi nastąpiło z innych przyczyn, np. braku odpowiednich narzędzi do pracy czy odpowiedniego materiału. Tu warto pamiętać o orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 lutego 2008 r. (III APa 272/06). Według niego „pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 § 1 k.p. może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające uznać należy wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada, w której także pracował powód".

Jeżeli pracownik nie zgadza się z decyzją pracodawcy o niewypłaceniu wynagrodzenia za wykonaną pracę, ma prawo zwrócić się w tej sprawie do sądu pracy. Ten rozstrzygnie o zasadności działania pracodawcy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadzi nieodpłatne poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy w kampanii promocyjnej „Zanim podejmiesz pracę".

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność