Wysokość wpisu w konkretnych sprawach określa rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 45, poz. 322).

W sprawach z zakresu prawa podatkowego najistotniejsze jest to, że we wszystkich sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne (np. zobowiązanie podatkowe) pobiera się wpis stosunkowy – uzależniony od wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 231 ppsa) >patrz tabela. W pozostałych sprawach pobiera się wpis stały.

W pozostałych sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych, nieobjętych wpisem stosunkowym (a więc gdy przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna) dla nadania skardze biegu konieczne będzie uiszczenie wpisu stałego w wysokości 500 zł. Należy przy tym jednak pamiętać, że w sprawach skarg na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawaną w indywidualnej sprawie wpis wynosi 200 zł.

Z kolei w przypadku skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz na bezczynność organów administracji publicznej, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżenia wynosi 100 zł.

Przykład

Składając skargę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, pełnomocnik podatnika (skarżącego, wnioskodawcy) uiścił wpis w wysokości 100 zł, traktując interpretację indywidualną jako postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym.

W takim wypadku pełnomocnik skarżącego zostanie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi we właściwej wysokości (200 zł) w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. Jeżeli pełnomocnik nie dopełni tej czynności, to sąd odrzuci skargę.