Artur Podsiadły

Koszty egzekucyjne w administracji – istota problemu

Nowelizacja ustawy zaczyna wpływać na bieżące orzecznictwo, w którym sądy podzielają stanowisko, że już obecnie opłaty egzekucyjne powinny być pobierane wyłącznie od środków wyegzekwowanych (a nie dochodzonych).

Skarga do sądu na fiskusa za pośrednictwem dyrektora izby skarbowej

Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Skarga do sądu na fiskusa: co powinno zawierać pismo

Wojewódzki sąd administracyjny nie jest związany zarzutami podniesionymi przez stronę w skardze. Jeśli zatem we własnym zakresie stwierdzi uchybienia organu wydającego zaskarżony akt, to weźmie je pod uwagę w wydanym wyroku.

Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie fiskusa do sądu administracyjnego

Aby zaskarżyć rozstrzygnięcie fiskusa do WSA, strona musi wcześniej wyczerpać środki zaskarżenia przed organem podatkowym. Nie może jej zatem przysługiwać zażalenie, odwołanie ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skarga na fiskusa do sądu: trzeba uiścić opłatę

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (w tym skargi) pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Kiedy stwierdza się nieważność decyzji

Gdy ostateczne rozstrzygnięcie jest obarczone wyjątkowo ciężkim naruszeniem prawa, organ podatkowy może stwierdzić jego nieważność od samego początku, czyli od chwili jego wydania.

Ostateczne rozstrzygnięcia urzędu skarbowego mogą zostać zmienione

Gdy w sprawie została wydana decyzja, która nie została zaskarżona i która zawiera istotne wady, to podatnik ma jeszcze możliwość wycofania jej z obrotu. To rozwiązanie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach.

Od urzędu skarbowego podatnik może domagać się terminowego załatwienia sprawy

Gdy organ zwleka z rozstrzygnięciem, podatnik może domagać się terminowego załatwienia sprawy. Gdy to nie pomoże, ma prawo zwrócić się w tej sprawie do sądu.

Podatnik niezadowolony z decyzji ma prawo się od niej odwołać

Organ, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi wyższego stopnia nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania go. Może jednak zgodzić się z podatnikiem i zmienić swoje rozstrzygnięcie.

Postępowanie podatkowe odwoławcze: utrzymanie w mocy, uchylenie albo umorzenie

Gdy organ odwoławczy stwierdzi, że rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji narusza przepisy prawa materialnego lub procesowego, może uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy.