W ogłoszonym konkursie (to już w ogóle piąty nabór w ramach działania 1.1.1) przewiduje się, że wsparcie trafi głównie do firm działających poza Mazowszem, które zgodnie z unijną statystyką należy do lepiej rozwiniętych. W konsekwencji miliony dotacji mają trafić do firm z regionów słabiej rozwiniętych, czyli znów zgodnie ze wspomnianą statystyką do wszystkich pozostałych. W praktyce taki cel zostanie osiągnięty poprzez podział budżetu konkursu. Z ogólnej puli 750 mln zł, która ma zasilić programy badawczo-rozwojowe firm, 674 mln zł trafi do 15 województw, a pozostałe 76 mln zł będzie wspierać projekty realizowane w województwie mazowieckim. Ponadto przedsiębiorcy z tego ostatniego regionu mogą składać projekty, w których wartość kosztów kwalifikowanych to co najmniej pięć mln zł. Natomiast dla firm z pozostałych regionów ten limit wynosi dwa mln zł.

– Innowacyjne projekty, jak oprogramowanie dla dronów czy inteligentne opaski medyczne, powstają często w niewielkich ośrodkach daleko poza centrum Polski. Kierując dedykowany im strumień środków chcemy wesprzeć bardziej równomierny rozwój w regionach. Nowa edycja „szybkiej ścieżki" ma zachęcić naukowców oraz przedsiębiorców tworzących nowe rozwiązania, by stawali się lokomotywami rozwoju innowacji w swoich lokalnych ośrodkach – wyjaśnia Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

60 dni na decyzję

A skąd nazwa „szybka ścieżka", która rzeczywiście pojawia się przy okazji działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"? Nazwa wiąże się z przyjętą przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju formułą naboru i oceny wniosków. I bazuje na dwóch fundamentach – ograniczeniu formalności do minimum (na etapie aplikowania o środki) i krótkim czasie wydania decyzji – około 60 dni. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

Kluczowe B+R

W ramach „szybkiej ścieżki" mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy (element prac rozwojowych jest obowiązkowy). Ponadto należy podkreślić, że tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „krajowych inteligentnych specjalizacji". Przykładowo są wśród nich dziedziny związane z:

- technologiami inżynierii medycznej, w tym biotechnologią medyczną,

- innowacyjnymi technologiami, procesami i produktami sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego,

- wysokosprawnym, niskoemisyjnym i zintegrowanym wytwarzaniem, magazynowaniem, przesyłem i dystrybucją energii,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- nowoczesnymi technologiami pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich substytutów,

- wielofunkcyjnymi materiałami i kompozytami o zaawansowanych właściwościach, w tym nanprocesami i nanoproduktami,

- innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami w gospodarce wodno-ściekowej,

- automatyzacją i robotyką procesów technologicznych,

- inteligentnym i energooszczędnym budownictwem,

- biotechnologicznymi procesami i produktami chemii specjalistycznej oraz inżynierią środowiska,

- żywnością wysokiej jakości,

- wytwarzaniem produktów leczniczych.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonych prac. Generalnie wyżej dofinansowywane są prace badawcze, a nieco niższy poziom dofinansowania przysługuje na prace rozwojowe (które przypomnijmy są elementem obowiązkowym projektu). Podobnie na nieco większe wsparcie (intensywność wsparcia) mogą liczyć miko i małe firmy, a nieco niższy procentowy poziom wsparcia przysługuje firmom średniej wielkości. Wreszcie na ten poziom może wpływać to, czy firma zachowa wszystkie wyniki badań dla siebie, czy zgodzi się na ich upublicznienie. Ostatecznie maksymalny poziom dofinansowania może sięgać 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Mikro, małe i średnie firmy zainteresowane ubieganiem się o wsparcie powinny zapoznać się z regulaminem konkursu, wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, wykazem krajowych inteligentnych specjalizacji, kryteriami wyboru projektów. Wszystkie te dokumenty można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odpowiada za realizację działania 1.1.1.

podstawa prawna: pomoc dla firm będzie udzielana w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (DzU z 2015r., poz. 299)

Obowiązkowe zastosowanie

Działanie 1.1.1 przewiduje obowiązkowe wykorzystanie w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych. Oznacza to, że na etapie ubiegania się o wsparcie firma – beneficjent musi zobowiązać się do wdrożenia ich wyników. Nie musi jednak robić tego u siebie w przedsiębiorstwie. Wdrożenie wyników projektu (prac B+R) rozumiane jest bowiem jako:

- wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej firmy – wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży). -

Podział prac

Zgodnie z warunkami działania 1.1.1 przedsiębiorca, który będzie prowadził prace badawcze i rozwojowe nie musi realizować ich w stu procentach samodzielnie. Dopuszczalne jest skorzystanie z infrastruktury i kadry zewnętrznych podmiotów, tj. jednostek naukowych i badawczych, wybranych przy zachowaniu reguł otwartości i przejrzystości tego procesu (konkurencyjność). Innymi słowy, firma może skorzystać z usług podwykonawcy, przy czym wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. -

Panel ekspertów

W nowej edycji „szybkiej ścieżki" – podobnie jak w poprzednich – po weryfikacji formalnej projekty będą podlegały ocenie panelu ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym. Tym samym przedsiębiorca musi być przygotowany na zaprezentowanie swojego projektu i udzielenie odpowiedzi na pytania, które będą dotyczyć zarówno sedna projektu, tj. celu, zakresu, innowacyjności planowanych badań, jak i sensowności ich prowadzenia pod kątem gospodarczym (możliwość wdrożenia, zapotrzebowanie rynku, warunki konkurencji, perspektywy uzyskania przychodów). -