Sprawy o ustalenie kontaktów trwają zazwyczaj długo, przede wszystkim ze względu na potrzebę uzyskania opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS). Ten musi najpierw przeprowadzić badanie wnioskodawcy, uczestnika i małoletniego, co może być utrudnione z powodu odległych terminów, szczególnie w większych miejscowościach. Opinia OZSS może być zresztą kwestionowana przez strony, co często wywołuje potrzebę przeprowadzenia opinii uzupełniającej.

Zakończenie sprawy przed sądem rejonowym nie oznacza również, że ustalone w postanowieniu kontakty muszą zacząć obowiązywać, jako że każdej ze stron przysługuje apelacja od niekorzystnych dla niej rozstrzygnięć. Trafia ona do sądu okręgowego, i dopiero po wydaniu postanowienia przez ten sąd ulega ono uprawomocnieniu, a kontakty mogą być wykonywane.

Czytaj także poradnik: Kontakty z dzieckiem po rozwodzie - wszystko, co trzeba wiedzieć

Szybkie umożliwienie rodzicowi kontaktów z dzieckiem jest zaś o tyle ważne, że długotrwały brak spotkań może przekładać się negatywnie na więź emocjonalną, co w skrajnych przypadkach może następnie zupełnie uniemożliwić nawet prawomocnie ustalone przez sąd kontakty.

Dlatego też już na początku postępowania powinno się wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia kontaktów, tj. o rozstrzygnięcie o zakresie i sposobie spotkań z dzieckiem na czas trwania postępowania.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów można zawrzeć już w treści wniosku głównego o ich ustalenie, wskazując zakres i sposób oczekiwanego zabezpieczenia kontaktów przez sąd. Oczywiście należy przy tym przekonać sąd do swoich racji, wskazując na dowody lub inne materiały (na tym etapie wystarczy bowiem uprawdopodobnienie roszczenia, niekoniecznie jego udowodnienie). Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić więc, że roszczenie przysługuje mu, tj. przede wszystkim, że jest rodzicem małoletniego oraz że ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. To znaczy, że brak jego udzielenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia kończącego postępowanie albo osiągnięcie celu postępowania, tj. np. że zbyt długa rozłąka z dzieckiem doprowadzi do rozluźnienia więzi emocjonalnej.

Jeżeli sąd zdecyduje się na udzielenie zabezpieczenia, obowiązuje ono od momentu jego ogłoszenia, co oznacza, że zabezpieczone przez sąd kontakty powinny odbyć się już w pierwszym terminie przypadającym po wydaniu postanowienia zabezpieczającego. Co więcej, nawet złożenie zażalenia na postanowienie zabezpieczające nie wstrzymuje jego wykonalności, jakkolwiek na skutek zażalenia sąd może później zmienić zabezpieczenie, a nawet uchylić je.

W dalszym toku postępowania można również żądać zmiany albo uchylenia udzielonego wcześniej zabezpieczenia kontaktów, jeżeli zmieniły się okoliczności, na podstawie których sąd wydał postanowienie zabezpieczające. Na przykład okazało się, że kontakty z dzieckiem nie przebiegają prawidłowo lub że dobro dziecka jest nimi zagrożone.

Co do zasady zabezpieczenie kontaktów obowiązuje do czasu zakończenia postępowania, a konkretnie do czasu uprawomocnienia się postanowienia kończącego postępowanie (a więc nawet w przypadku złożenia apelacji przez którąkolwiek ze stron), kiedy jego rozstrzygnięcia zastępują te, które obowiązywały w toku postępowania w ramach udzielonego zabezpieczenia.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Autor jest radcą prawnym z Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski