Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało pismo do dyrektorów szkół i nauczycieli w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi niebezpiecznej gry internetowej Niebieski Wieloryb. W piśmie tym sformułowano prośbę o zorganizowanie spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów. Takie spotkania niewątpliwie należy uznać za potrzebne. Rzecznik skierował do MEN wystąpienie, w którym wskazał, że podczas takich spotkań warto też podnieść kwestię bardzo szczególnej formy aktywności internetowej, jaką są media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, czy Snapchat, które stanowią coraz istotniejszy element codziennego życia dzieci i młodzieży. Korzystanie z nich wiąże się także ze specyficznymi rodzajami zagrożeń, np. kontaktem z mową nienawiści, czy rozprzestrzenianiem się niebezpiecznych zachowań, takich jak te związane z uczestnictwem w grach-wyzwaniach, których przykładem jest Niebieski Wieloryb.

Za bardzo istotny należy uznać również podniesiony w piśmie MEN wątek gier komputerowych i wiążącego się z nimi systemu kategoryzacji wiekowej PEGI. Z treści raportu „Branża rozrywki elektronicznej" w Polsce opublikowanego przez Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej w 2015 roku wynika, że znajomość tego systemu wśród rodziców nie jest duża. Dane opublikowane w raporcie wskazują, że rodzice co do zasady mają świadomość istnienia tego systemu i poszczególnych kategorii wiekowych. Znacznie mniejsza jest jednak znajomość poszczególnych oznaczeń piktograficznych odnoszących się do treści zawartych w grach. Należy mieć na uwadze, że rodzice często mają znacznie mniejszą wiedzę o rodzajach gier komputerowych i zawartych w nich treściach niż ich dzieci. Dlatego bardzo pozytywnie należy ocenić zawarty w piśmie MEN postulat upowszechniania wśród rodziców wiedzy o systemie PEGI. W ocenie Rzecznika warto byłoby położyć większy nacisk na upowszechnienie tego systemu i udzielać rodzicom możliwie szczegółowych informacji na jego temat.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło Rzecznikowi szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Warto zwrócić uwagę na zrealizowany pod patronatem MEN projekt pn. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu", w ramach którego powstało opracowanie „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych". Publikacja ta zawiera, m.in. wytyczne w zakresie postępowania z agresją występującą w internecie. Materiał jest dostępny na stronach internetowych programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła" i może być nieodpłatnie pobierany przez wszystkich zainteresowanych.

W świetle wyników badań wskazujących na niewystarczający poziom kompetencji cyfrowych rodziców uczniów kierowanie do nich działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym poświęconych bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni powinno stanowić integralny element statutowej działalności szkoły. Istotne wsparcie dla szkół w tym zakresie zapewnia „Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+". Jednym z celów tego programu jest poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z przestrzeni internetowej oraz reagowania na zagrożenia.

Rzecznik pozytywnie ocenia działania podejmowane przez MEN i w dalszym ciągu monitoruje stan bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.