Zmiana instytucji finansowej nie powinna zakłócić ciągłości oszczędzania w PPK

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK dopiero po zawarciu takiej umowy z inną instytucją finansową. Dotychczasowa i nowa umowa o zarządzanie PPK muszą być skorelowane w taki sposób, aby nie było wątpliwości, do której instytucji finansowej powinny trafić wpłaty obliczone i pobrane od danego wynagrodzenia uczestnika PPK.

Publikacja: 23.06.2023 16:26

Zmiana instytucji finansowej nie powinna zakłócić ciągłości oszczędzania w PPK

Foto: Adobe Stock

Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK zawartą z dotychczasową instytucją finansową dopiero wtedy, gdy zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną (nową) instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

W przypadku zmiany instytucji finansowej, podmiot zatrudniający - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową:

• zawiera - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w tym podmiocie - umowę o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową, jeżeli ta osoba miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową;

• informuje osobę zatrudnioną, o której mowa powyżej, o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK w nowej instytucji finansowej.

Czytaj więcej

Wspólny rachunek PPK tylko dla małżonków

Ważne: Termin rozwiązania umowy o zarządzanie PPK, wypowiedzianej przez podmiot zatrudniający, należy skorelować z terminem rozpoczęcia obowiązywania umowy o zarządzanie PPK, zawartej przez ten podmiot z nową instytucją finansową, w ten sposób, aby podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonać danych wpłat do PPK - obliczonych i pobranych w terminie wypłaty wynagrodzenia uczestnika PPK - tylko do jednej instytucji finansowej. Uczestnik PPK musi mieć zapewnioną ciągłość oszczędzania w tym programie. 

„Zapisanie” do nowego PPK

Umowa o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową jest zawierana przez podmiot zatrudniający tylko w imieniu osób zatrudnionych w tym podmiocie. Nie zawiera się jej zatem np. w imieniu i na rzecz byłego pracownika, który - w czasie swojego zatrudnienia u tego pracodawcy - został „zapisany” do PPK w dotychczasowej instytucji finansowej. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową w imieniu takiej osoby nastąpi dopiero, gdy wróci ona do pracy u swojego byłego pracodawcy.

Przykład: Pracownik, zatrudniony w spółce, został „zapisany” przez nią do PPK. Po ustaniu jego stosunku pracy, spółka zmieniła instytucję finansową zarządzającą PPK. Pracownik zostanie „zapisany” do PPK w nowej instytucji finansowej dopiero, gdy wróci do pracy w spółce. Jeżeli nastąpi to po upływie 12 miesięcy od ustania poprzedniego zatrudnienia, to zawarcie umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową będzie mogło mieć miejsce najwcześniej 15 dnia ponownego zatrudnienia. 

Deklaracje o rezygnacji

W przypadku zmiany instytucji finansowej, nadal skuteczne - także w odniesieniu do wpłat do PPK do nowej instytucji finansowej - pozostają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone podmiotowi zatrudniającemu przez uczestników PPK.

Przykład. Pracownik spółki, w wieku 35 lat, złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w związku z czym nie został „zapisany” do PPK. Po zmianie instytucji finansowej zarządzającej PPK w spółce, jego deklaracja o rezygnacji jest nadal skuteczna. Spółka nie zawrze - w jego imieniu i na jego rzecz - umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową. Zrobi to dopiero wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Gdyby pracownik miał już zawartą umowę o prowadzenie PPK z dotychczasową instytucją finansową, spółka zawarłaby w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową (w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową), ale nadal nie dokonywałaby za niego wpłat do PPK - także do nowej instytucji finansowej. Uległoby to zmianie dopiero po złożeniu przez tego pracownika wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. [koniec przykładu]

Transfer środków

W przypadku zmiany instytucji finansowej, osoby, które otrzymały od podmiotu zatrudniającego informację o obowiązku złożenia przez ten podmiot - w ich imieniu - wniosku o wypłatę transferową, same decydują o tym, czy dojdzie do transferu ich środków.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wskazanej wyżej informacji, osoba zatrudniona może poinformować - w formie pisemnej - podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o transfer środków. Jeżeli tego nie zrobi, podmiot zatrudniający złoży, w imieniu tej osoby - za pośrednictwem podmiotu zarządzającego nową instytucją finansową - wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym dla tej osoby przez dotychczasową instytucję finansową na jej rachunek PPK w nowej instytucji finansowej.

Termin na złożenie przez podmiot zatrudniający wniosku o wypłatę transferową, po zmianie instytucji finansowej, powinien zostać ustalony z uwzględnieniem postanowień umowy o zarządzanie PPK zawartej przez ten podmiot z dotychczasową instytucją finansową oraz umowy o zarządzanie PPK łączącej go z nową instytucją finansową. Termin złożenia tego wniosku należy ustalić w taki sposób, aby wypłata transferowa objęła wszystkie środki przekazywane na rachunek PPK uczestnika w dotychczasowej instytucji finansowej.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46)

Anna Puszkarska to ekspert PFR Portal PPK

Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK zawartą z dotychczasową instytucją finansową dopiero wtedy, gdy zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną (nową) instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

W przypadku zmiany instytucji finansowej, podmiot zatrudniający - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową:

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego