1. Przedstawianie żądań, które nie mogą stanowić przedmiotu sporu

Przedmiotem sporu zbiorowego mogą być wyłącznie żądania dotyczące warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Nie można prowadzić sporu co do indywidualnych roszczeń pracowniczych, które mogą być dochodzone przed sądem. Nie można również prowadzić sporu w zakresie objętym układem zbiorowym pracy czy innym porozumieniem ze związkiem, chyba że taki układ czy porozumienie zostaną wcześniej wypowiedziane.