Sławomir Paruch

Czy firma może pytać pracownika, czy ma inną pracę

Zakaz zakazywania innego zatrudnienia nie wyłącza lojalności pracownika.

Umowy na czas określony, a miało być tak prosto

Czasem trudniej je wypowiedzieć niż umowy bezterminowe.

Więcej informacji w aktach osobowych

Po dostosowaniu dokumentacji pracowniczej do wymogów nowych przepisów o kontroli trzeźwości, nadszedł czas na uwzględnienie tych o pracy zdalnej.

Romans w biurze z perspektywy pracodawcy

Kiedy relacja intymna pomiędzy pracownikami w firmie może prowadzić do konfliktu interesów?

Tworząc regulamin pracy zdalnej warto wyjść poza minimum

Aby dokument regulujący zasady home office był jak najbardziej funkcjonalny dla pracodawcy i pracowników, powinien obejmować także inne zagadnienia niż przewidziane nowelizacją kodeksu pracy.

Siedem grzechów głównych związków zawodowych

Organizacje związkowe w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych niejednokrotnie podejmują czynności budzące wątpliwości co do ich dopuszczalności. Bywa, że te spory są inspirowane przez centrale związkowe w oderwaniu od faktycznej sytuacji w zakładzie pracy i interesu pracowników. A to pociąga za sobą kolejne uchybienia. Chodzi m.in. o przedstawianie postulatów, które nie mogą stanowić przedmiotu sporu zbiorowego, organizowanie nielegalnych akcji protestacyjnych czy nadużywanie prawa do strajku będące wynikiem realizowania oczekiwań stawianych przez przedstawicieli regionalnych czy krajowych struktur związkowych.

Praca tymczasowa: obchodzenie przepisów tylko dla ryzykantów

Pracodawca użytkownik, który korzystając z usług różnych agencji pracy tymczasowej wciąż zatrudnia tę samą osobę, ryzykuje, że między nim a tą osobą zostanie ustalony stosunek pracy i że sąd przyznaje jej świadczenia pracownicze za trzy lata wstecz.

Izolacja z powodu COVID nie wyklucza pracy zdalnej. Decyduje lekarz

Pracownik poddany izolacji domowej może wykonywać pracę, jeżeli faktycznie nie jest niezdolny do pracy i pozwalają na to rodzaj pracy i warunki, w jakich przebywa.

Po brexicie trudniej będzie wyjechać za pracą do Anglii

Nie będzie już możliwości swobodnego szukania zarobku w Wielkiej Brytanii.

Za przesyłanie korespondencji służbowej na prywatną skrzynkę grozi dyscyplinarka

Za przesyłanie korespondencji służbowej na prywatną skrzynkę mailową grozi pracownikowi dyscyplinarka. Nie ma jednak jednolitego stanowiska co do możliwości wykorzystania tych e-maili w procesie.