Sławomir Paruch

Siedem grzechów głównych związków zawodowych

Organizacje związkowe w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych niejednokrotnie podejmują czynności budzące wątpliwości co do ich dopuszczalności. Bywa, że te spory są inspirowane przez centrale związkowe w oderwaniu od faktycznej sytuacji w zakładzie pracy i interesu pracowników. A to pociąga za sobą kolejne uchybienia. Chodzi m.in. o przedstawianie postulatów, które nie mogą stanowić przedmiotu sporu zbiorowego, organizowanie nielegalnych akcji protestacyjnych czy nadużywanie prawa do strajku będące wynikiem realizowania oczekiwań stawianych przez przedstawicieli regionalnych czy krajowych struktur związkowych.

Praca tymczasowa: obchodzenie przepisów tylko dla ryzykantów

Pracodawca użytkownik, który korzystając z usług różnych agencji pracy tymczasowej wciąż zatrudnia tę samą osobę, ryzykuje, że między nim a tą osobą zostanie ustalony stosunek pracy i że sąd przyznaje jej świadczenia pracownicze za trzy lata wstecz.

Izolacja z powodu COVID nie wyklucza pracy zdalnej. Decyduje lekarz

Pracownik poddany izolacji domowej może wykonywać pracę, jeżeli faktycznie nie jest niezdolny do pracy i pozwalają na to rodzaj pracy i warunki, w jakich przebywa.

Po brexicie trudniej będzie wyjechać za pracą do Anglii

Nie będzie już możliwości swobodnego szukania zarobku w Wielkiej Brytanii.

Za przesyłanie korespondencji służbowej na prywatną skrzynkę grozi dyscyplinarka

Za przesyłanie korespondencji służbowej na prywatną skrzynkę mailową grozi pracownikowi dyscyplinarka. Nie ma jednak jednolitego stanowiska co do możliwości wykorzystania tych e-maili w procesie.

Zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego - branża IT straci na zarobkach

Pracodawcy zatrudniający informatyków i programistów powinni uregulować zasady nabywania praw do programów komputerowych. Inaczej ci pracownicy zapłacą wyższy podatek od honorariów autorskich.

Koronawirus: zarobki z umowy zlecenia z antykryzysową ochroną przed potrąceniem

Wyższą kwotę wolną od potrąceń można stosować również wobec osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sąd sam nie zweryfikuje liczby członków związku zawodowego

Pracodawca, który spocznie na złożeniu zastrzeżenia co do liczebności związku zawodowego, ryzykuje, że sąd wyda rozstrzygnięcie niezgodne z prawdą. Dodatkowo na rok zablokuje sobie możliwość kolejnej weryfikacji.

Więcej czasu na zmiany w polityce wynagrodzeń

Ze względu na Covid-19, walne zgromadzenia spółek publicznych mają dodatkowe dwa miesiące na dostosowanie się do zmian dotyczących wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych.

Ochrona przed wypowiedzeniem: decyduje nieobecność, a nie niezdolność do pracy

Pracownik, który był obecny w pracy i wykonywał swoje obowiązki albo był gotów do ich wykonywania, nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem, nawet jeśli posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy. O braku możliwości wypowiedzenia umowy nie decyduje bowiem sama niezdolność do pracy, ale faktyczna nieobecność pracownika związana z tą niezdolnością.