Robert Stępień

Siedem grzechów głównych związków zawodowych

Organizacje związkowe w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych niejednokrotnie podejmują czynności budzące wątpliwości co do ich dopuszczalności. Bywa, że te spory są inspirowane przez centrale związkowe w oderwaniu od faktycznej sytuacji w zakładzie pracy i interesu pracowników. A to pociąga za sobą kolejne uchybienia. Chodzi m.in. o przedstawianie postulatów, które nie mogą stanowić przedmiotu sporu zbiorowego, organizowanie nielegalnych akcji protestacyjnych czy nadużywanie prawa do strajku będące wynikiem realizowania oczekiwań stawianych przez przedstawicieli regionalnych czy krajowych struktur związkowych.

Czy można ograniczyć pracownikom ich publikacje w internecie

Wolność wypowiedzi nie chroni pracownika przed zwolnieniem, jeżeli jego publikacje w internecie naruszają interes lub dobre imię pracodawcy.

Umowa lojalnościowa z pracodawcą na zakup mieszkania lub samochodu

Przedmiotem umowy lojalnościowej może być np. pożyczka na zakup mieszkania lub samochodu. Udzielając pomocy w takiej formie, pracodawca musi uważać, aby nie dopuścić się dyskryminacji.

Plan kontroli Prezesa UODO a monitoring w firmie

Zatwierdzony plan kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 r. przewiduje weryfikację stosowania monitoringu wizyjnego i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Praca tymczasowa do 30 listopada 2018 r.

Firmy, które od 1 czerwca 2017 r. lub wcześniej korzystają nieprzerwanie z pracy tych samych osób skierowanych przez agencję pracy tymczasowej, muszą rozstać się z nimi do 30 listopada br. Po tej dacie mogą rozważyć alternatywne formy zatrudnienia.

Procedura zwolnień grupowych także przy wypowiedzeniach zmieniających

Jeżeli dokonanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy większej grupie pracowników może się wiązać z ustaniem stosunków pracy w liczbie przekraczającej progi określone dla zwolnień grupowych, pracodawca ma obowiązek uprzednio przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych.

Dyscyplinarka za wychodzenie z pracy podczas przerwy

Pracownik nie dysponuje przerwami w pracy w sposób dowolny. Powinien stosować się do zasad ustalonych przez pracodawcę.

Pieniądze klientów w niepewnych rękach - o weryfikowaniu karalności kandydatów do pracy w instytucjach finansowych

Dwa konkurencyjne projekty ustaw w końcu przyznają instytucjom finansowym prawo weryfikowania karalności kandydatów do pracy. Warto, by były ujednolicone – piszą prawnicy.

Nieobecność pracownika zadaniowego może uzasadniać dyscyplinarkę

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy osoby zatrudnionej w zadaniowym czasie pracy może uzasadniać rozwiązanie z nią umowy bez wypowiedzenia. Konieczne jest jednak wykazanie, że naruszenie obowiązków przez pracownika miało charakter ciężki i że naruszało lub przynajmniej zagrażało interesom pracodawcy.

Termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia biegnie dopiero po zbadaniu całego procederu

Jeżeli naruszenie ma charakter ciągły i składa się na nie szereg zdarzeń, miesięczny termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia biegnie od momentu, w którym pracodawca powziął przekonanie, że taki proceder ma charakter ciężkiego naruszenia obowiązków. Nie ma znaczenia, kiedy dowiedział się o pojedynczych naruszeniach składających się na ten proceder, jeżeli te odrębne naruszenia nie uzasadniają rozwiązania umowy.