Nowela kodeksu karnego wykonawczego z 5 sierpnia br. przewiduje przyznanie komisji penitencjarnej kompetencji do wydania zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Chodzi o osoby skazane na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności (nieprzekraczające czterech miesięcy), które w chwili złożenia wniosku rozpoczęły już odbywanie kary. Projekt właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, komisja penitencjarna będzie upoważniona do podejmowania kilku istotnych działań. Po pierwsze, wprowadzania do systemu komunikacyjno-monitorującego danych dotyczących wniosku oraz wysyłania w tym systemie do podmiotu dozorującego żądania nadesłania informacji, czy warunki techniczne nie stoją na przeszkodzie udzieleniu skazanemu zezwolenia.

Czytaj więcej

Dane o „bransoletkach” będą w sądzie

Po drugie, występowania, w razie potrzeby, z żądaniem zawierającym polecenie zebrania przez sądowego kuratora zawodowego informacji o zamieszkaniu skazanego z innymi osobami, danych personalnych tych osób oraz o warunkach rodzinnych i socjalno-bytowych skaza- nego.

Komisja penitencjarna będzie zobowiązana do posługiwania się systemem komunikacyjno-monitorującym do przekazywania żądań, poleceń, wniosków, informacji, wezwań i zawiadomień w związku z udzielaniem skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wszystkie te zmiany mają służyć jeszcze większej popularyzacji elektronicznych brasolet wśród form wykonywania kary pozbawienia wolności.

Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest skazanie na karę pozbawienia wolności, w tym na zastępcze kary pozbawienia wolności, o ile ich wysokość lub suma nie przekracza jednego roku.

Jakie są warunki dozoru elektronicznego? Skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę; odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Każdy, kto decyduje się na odbycie kary w takim systemie, musi wiedzieć, że obowiązuje go stały harmonogram dnia: praca, odpoczynek, zajęcia z rodziną itp.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe