Rewolucja dla psów, kotów i nie tylko. Tak KE chce poprawić los zwierząt

Komisja Europejska chce ograniczyć patologie związane z hodowlą psów i kotów oraz handlem tymi czworonogami, a także poprawić dobrostan różnych zwierząt podczas transportu. Przedstawiła projekt przepisów w tej sprawie.

Publikacja: 09.12.2023 17:18

Rewolucja dla psów, kotów i nie tylko. Tak KE chce poprawić los zwierząt

Foto: Adobe Stock

Komisja Europejska zdecydowała o nowelizacji obowiązujących od 20 lat unijnych przepisów ws. dobrostanu zwierząt podczas transportu oraz udzieliła odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą zakazu hodowli zwierząt futerkowych w UE.

Bracia mniejsi cierpią przez pseudohodowców

W UE mamy ponad 72 mln psów i ponad 83 mln kotów, 44 proc. wszystkich gospodarstw domowych UE posiada zwierzę domowe, z czego ponad 90 proc. to właśnie psy lub koty. Szacowana wartość sprzedaży psów i kotów wynosi 1,3 mld euro rocznie.  

Szybko wzrastający popyt na zwierzęta domowe, wysokie ceny rasowych psów i kotów oraz łagodne kary za działania niezgodne z prawem są tylko zachętą dla niektórych hodowców i handlarzy, by zarabiać na domowych czworonogach ponosząc minimalne koszty.  Skutkuje to nie tylko cierpieniem zwierząt, ale również stratami ekonomicznymi i równie dużym cierpieniem ludzi, którzy kupują zwierzęta chore, z problemami behawioralnymi.

Czytaj więcej

Prawa zwierząt niewygodnym tematem w kampanii wyborczej

Obecne przepisy unijne regulują jedynie wykorzystywanie psów i kotów do celów naukowych, transport tych zwierząt w celach handlowych i środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wścieklizny. Nowe przepisy mają na celu harmonizację norm unijnych w zakresie dobrostanu psów i kotów, tak aby obejmowały one warunki przetrzymywania tych zwierząt, ich leczenia i transportu oraz postępowania z nimi w zakładach hodowli, sklepach zoologicznych i schroniskach.

Główne unijnej regulacji obejmować będą:

 1. Wprowadzenie minimalnych norm w odniesieniu do hodowli, utrzymywania, pielęgnacji i traktowania tych zwierząt w całej UE.
 2. Rygorystyczne wymogi w zakresie identyfikowalności obejmujące zautomatyzowane kontrole sprzedaży przez internet pomogą właściwym organom kontrolować hodowlę i sprzedaż psów i kotów, a nabywcom pozwolą sprawdzać prawidłowość identyfikacji i rejestracji tych zwierząt.
 3. Zobowiązanie państw członkowskich do oferowania szkolenia osobom zajmującym się zwierzętami, a każda osoba kupująca psa lub kota będzie informowana o związanej z tym odpowiedzialności.
 4. Import psów i kotów podlegający równoważnym normom dobrostanu.

Hodowla tylko z zezwoleniem

KE chce zobowiązać państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów zapewniających, że psy i koty będę utrzymywane w warunkach, które respektują ich podstawowe potrzeby i pozwalają na przejawianie naturalnych instynktów. Chodzi o wymogi dotyczące minimalnej przestrzeni dla zwierzęcia, zakaz stosowania klatek, gwarancję dostępu do naturalnego światła i aktywności na świeżym powietrzu, wymogi w zakresie minimalnej temperatury utrzymywania czy wymogi żywieniowe. Rozmnażanie ma być ograniczone (będą limity częstotliwości rozmnażania i minimalnego wieku suk i kocic), a rozmnażanie w prostej linii – zabronione. Bolesne okaleczanie, w tym obcinanie uszu i ogonów,  również będzie zabronione, chyba że zabieg stosowany jest z powodów medycznych i wykonuje się go pod narkozą. 

Czytaj więcej

Transport zwierząt bez stresu i cierpienia

Hodowle będą musiały uzyskać zezwolenie wydawane na podstawie kontroli przeprowadzanej na miejscu przez właściwe organy. Wszystkie psy i koty będą musiały mieć wszczepiony mikrochip i być zarejestrowane w krajowej bazie, zanim będą mogły zostać sprzedane na rynku europejskim, a wszystkie bazy państw członkowskich będą interoperacyjne. Ponadto, bezpłatny system umożliwi przyszłym właścicielom weryfikację identyfikacji i rejestracji zwierzęcia w przypadku, gdy ogłoszenie dotyczące psa czy kota będzie zamieszczone w Internecie. Ta zwiększona identyfikowalność pozwoli władzom lepiej monitorować i kontrolować rozmnażanie zwierząt, handel nimi oraz ich przemieszczanie. Zapewni to również obywatelom dostęp do bardziej rzetelnych informacji przy zakupie zwierzęcia domowego.

Opiekunowie zwierząt będą musieli osiągnąć minimalny poziom kwalifikacji, a kraje członkowskie będą zobowiązane zapewnić możliwość szkolenia w tym zakresie. Dostawcy psów i kotów będą zobowiązani do upewnienia się, że kupujący są świadomi na czym polega odpowiedzialność za zwierzę, tj. obowiązek zapewnienia właściwej opieki, wyżywienia i opieki medycznej swoim zwierzętom.

Przywóz zwierząt na teren UE będzie podlegał takim samym lub równoważnym standardom. Przywiezione z krajów trzecich psy i koty będą podlegały obowiązkowi rejestracji w basie UE w przeciągu 48 godzin od przekroczenia granicy UE.

Bardziej humanitarny transport zwierząt

Co roku 1,6 mld zwierząt transportowanych jest na terytorium UE i wywożonych z UE. Nowe przepisy mają na celu skrócenie czasu podróży i umożliwienie przerw na odpoczynek poza pojazdem podczas długich podróży, zwiększenie minimalnej udostępnianej zwierzętom przestrzeni i zakazanie transportu w ekstremalnych temperaturach. Zdaniem KE, przyniesie to korzyści nie tylko zwierzętom, ale także konsumentom i rolnikom, ponieważ dobrostan zwierząt przyczynia się do zrównoważenia systemów żywnościowych i pomaga przeciwdziałać zagrożeniom dla zdrowia publicznego.

Komisja Europejska planuje przede wszystkim skrócenie maksymalnego czasu transportu i zakaz transportu w temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza. W szczególności Komisja Europejska planuje:

 • Zwierzęta przeznaczone na ubój będzie można transportować do rzeźni maksymalnie przez 9 godzin.
 • Zwierzęta nieprzeznaczone do uboju powinny mieć możliwość dłuższego transportu. Najpóźniej po 21 godzinach zwierzęta należy rozładować i do 24 godziny transportu zapewnić im odpoczynek, wodę i karmę. Następnie zwierzęta można ponownie transportować przez kolejnych 21 godzin.
 • Komisja chciałaby zwiększyć obowiązkowy obszar minimalnych wymagań dla transportu różnych zwierząt podczas transportu.
 • Transport zwierząt ciężarnych powinien być zabroniony najpóźniej w momencie, gdy samica osiągnie 80 proc. okresu ciąży.
 • Nieodsadzone od matki młode zwierzęta, takie jak cielęta lub prosięta, powinny mieć możliwość transportu przez maksymalnie 18 godzin. Po 9 godzinach należy zrobić godzinną przerwę. Podczas tych przerw przewoźnicy powinni karmić zwierzęta mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.
 • Zgodnie z propozycjami Komisji stare kury powinny być przewożone w pojeździe maksymalnie przez 10 godzin w temperaturze minimum 15 stopni Celsjusza.
 • Komisja Europejska nie proponuje na razie nowych przepisów dotyczących transportu statkiem.

Europa wolna od futer? Nie tak szybko

Szacuje się, że w UE działa około 1,000 aktywnych ferm zwierząt futerkowych zajmujących się hodowlą norek, lisów i jenotów, w których przebywa około 7,7 mln zwierząt. Obecnie w Unii nie hoduje się żadnych innych gatunków zwierząt w wyłącznym lub głównym celu produkcji futra.  Nie ma w tej chwili szczegółowych przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt, które obejmowałyby zwierzęta hodowane do celów produkcji futer. Zwierzęta na fermach zwierząt futerkowych są objęte przepisami UE dotyczącymi ochrony zwierząt hodowlanych.

Europejska inicjatywa obywatelska „Europa wolna od futer” wzywa do wprowadzenia w UE zakazu hodowli zwierząt futerkowych i sprzedaży produktów zawierających futro zwierzęce.  KE zobowiązała się ocenić ten postulat w oparciu o opinie naukowe, które mają być zgromadzone do marca 2025 r.  Z kolei do marca 2026 r. Komisja podejmie decyzję, czy zaproponować zakaz hodowli po upływie okresu przejściowego. Rozważy również, czy należy wprowadzić inne środki zapewniające dobrostan hodowlanych zwierząt futerkowych.

Do tego czasu jednak KE chce wprowadzić szereg środków dotyczących wpływu hodowli zwierząt futerkowych na dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne i środowisko. Będą to wizyty na fermach zwierząt futerkowych w państwach członkowskich w celu zbadania możliwości przeprowadzenia jednej kontroli zdrowia na miejscu, ocena skutków pod kątem ewentualnego przeglądu rozporządzenia w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych oraz, w zależności od wyniku oceny, ewentualne włączenie bizona amerykańskiego do wykazu inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii.

Komisja zamierza stosować podejście „Jedno zdrowie” – uznając, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska są nierozerwalnie powiązane – aby zapobiegać ogniskom chorób na fermach zwierząt futerkowych, wykrywać je i reagować na nie.

Komisja Europejska zdecydowała o nowelizacji obowiązujących od 20 lat unijnych przepisów ws. dobrostanu zwierząt podczas transportu oraz udzieliła odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą zakazu hodowli zwierząt futerkowych w UE.

Bracia mniejsi cierpią przez pseudohodowców

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Sądy i trybunały
Sędzia Barbara Piwnik: To co się dzieje jest dla mnie nie do zniesienia
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Prawo karne
Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny uderza w sędzię SN. Chce ją odsunąć od głośnej sprawy
Spadki i darowizny
Notariusz: Odrzucanie spadków wciąż z pułapkami na obywateli
Prawo dla Ciebie
Sądowa porażka Macieja Wąsika. Jest prawomocny wyrok
Konsumenci
Kredyt na 30 lat spłacony w 19 miesięcy. Czy bank powinien zwrócić prowizję?