Czy pracujący studenci mogą oszczędzać w PPK?

Nie każdy zatrudniony student może zostać uczestnikiem PPK. Wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie jest zatrudniony, a przy pracy na umowie zlecenia znaczenie ma także jego wiek.

Publikacja: 25.05.2024 16:36

Czy pracujący studenci mogą oszczędzać w PPK?

Foto: Adobe Stock

Do PPK można „zapisać” tylko osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK. Definicja osoby zatrudnionej znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Zgodnie z tą definicją przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wymienionych w tym przepisie tytułów w RP w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli m.in.:

  • pracowników w rozumieniu kodeksu pracy (k.p.) – wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pracownicy młodociani oraz
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego (k.c.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Czytaj więcej

PPK: lokata jako alternatywa dla wypłaty. Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Nie każdy student może zostać uczestnikiem PPK. Zgodnie bowiem z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych student do ukończenia 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że nie jest on osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK i nie można zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Przykład
Obowiązki pracodawcy - umowa o pracę a zlecenie

Pracodawca zatrudnił dwóch studentów - jednego na podstawie umowy o pracę, drugiego na podstawie umowy zlecenia. Obaj nie mają jeszcze ukończonych 26 lat. Jednego z nich - zatrudnionego na podstawie umowy o pracę – pracodawca ma obowiązek „zapisać” do PPK, czyli zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK. Oczywiście po osiągnięciu przez pracownika wymaganego okresu zatrudnienia. Drugiego, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia – już nie.

PPK. Trzeba mieć określony okres zatrudnienia

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej pracodawcy w formie pisemnej albo przestanie być w stosunku do tego pracodawcy osobą zatrudnioną.

Konkretny termin, w którym pracodawca „zapisuje” pracownika do PPK zależy od pracodawcy. Ważne, aby zmieścił się w podanych wyżej ramach czasowych.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa wyżej:

  • wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę;
  • nie należy wliczać okresów zatrudnienia, podczas których dana osoba podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz okresów zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy PPK. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów niż wymienione w katalogu z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK nie spełniają definicji osoby zatrudnionej, do której odwołuje się art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK, definiujący okres zatrudnienia. Definicji tej nie spełnia m.in. student - zleceniobiorca, który nie ukończył jeszcze 26 lat.

Wiek studenta a PPK: ukończenie 26 lat

Warto jednak podkreślić, że to, czy student ma ukończone 26 lat czy też nie, ważne jest tylko w przypadku zatrudnienia go na podstawie umowy zlecenia. Do ukończenia tego wieku student zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, czyli nie może zostać „zapisany” do PPK. Sytuacja zmienia się jednak z chwilą jego 26 urodzin.

Przykład
Wiek studenta a PPK

Student, pracujący na podstawie umowy zlecenia, w trakcie zatrudnienia ukończył 26 lat i z tą chwilą stał się osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Zatrudniający go podmiot ma obowiązek „zapisać” go do PPK. Zgodnie z ustawą powinien to zrobić nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, liczonych począwszy od dnia 26. urodzin tej osoby.

Podobnie będzie, jeśli studentowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia - jeszcze przed ukończeniem 26 lat - zmieni się tytuł do ubezpieczeń społecznych na taki, z którego będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (chodzi tu o tytuł wymieniony w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK). Na przykład ze studentem zostanie zawarta - przez ten sam podmiot, z którym ma zawartą umowę zlecenia - umowa o pracę. W takiej sytuacji pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK. Powinien to zrobić nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, liczonych od dnia nawiązania stosunku pracy.

Czytaj więcej

Wypłata środków z rachunku PPK na wkład własny do kredytu hipotecznego

Wpłaty do PPK

Po „zapisaniu” do PPK studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wpłaty do PPK będą obliczane i pobierane, poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty do PPK oblicza się i pobiera z wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK. Należy przekazać je do instytucji finansowej do 15 dnia następnego miesiąca.

ważne
Wynagrodzenie w rozumieniu PPK

Wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 497).

Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR, Portal PPK

Biuro Redakcyjne PFR, Portal PPK

Do PPK można „zapisać” tylko osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK. Definicja osoby zatrudnionej znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Zgodnie z tą definicją przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wymienionych w tym przepisie tytułów w RP w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli m.in.:

Nie każdy student może zostać uczestnikiem PPK. Zgodnie bowiem z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych student do ukończenia 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że nie jest on osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK i nie można zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży