Tag: Studenci

Powiązane

Szkoły Wyższe

Platforma dla studentów z Ukrainy

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

Sąd: nie można skreślić z listy studentów bez podania przyczyn

Odpowiedź na skargę nie może zastąpić czy uzupełnić uzasadnienia decyzji – przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Przyjęcie na studia nie oznacza ich podjęcia

Skreślenie z listy studentów z powodu niezapłacenia czesnego jest dopuszczalne tylko po faktycznym rozpoczęciu nauki.

Studenci z Ukrainy rejestrują się w Polsce. Rekrutacja rozpocznie się w maju

Niespełna 700 ukraińskich studentów zarejestrowało się na polskich uczelniach, także medycznych. Rząd przeznaczy na ich studia ponad 25,7 mln zł.

Minister umorzy kredyt studencki po latach pracy w publicznym szpitalu

Studiujący medycynę mogą wreszcie wnioskować o preferencyjne kredyty.

Więcej studentów otrzyma stypendium

Podniesiony zostanie próg dochodowy uprawniający do otrzymania środków finansowego przez żaków.

Wojenny Erasmus na studiach. Uczelnie wspierają uchodźców

Ukraińscy studenci rzadko są dopisywani do istniejących grup. Studia rozpoczną w październiku, teraz uczą się polskiego.

Студенти – інформація для студентів – продовження навчання

Законодавство передбачає, що громадянин України може бути визнаний студентом відповідного рівня навчання в Польщі шляхом перевірки досягнутих результатів навчання. Для цього необхідно подати заяву про те, що станом на 24 лютого 2022 року особа, яка претендує на зарахування на навчання, навчалася на конкретному році навчання за певним напрямком та рівнем навчання у ВНЗ, що діє в Україні, та не має документів, що підтверджують періоди навчання, складені іспити, заліки чи професійну практику, видані цим ВНЗ. Після цього польський університет, до якого студент подає документи на вступ, проводить перевірку досягнутих результатів навчання.

Informacje dla studentów z Ukrainy – kontynuacja nauki

Przepisy przewidują, że obywatelowi Ukrainy mogą zostać uznane w Polsce odpowiednie okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Niezbędne w tym celu jest złożenie oświadczenia, że 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej w Ukrainie i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię. Następnie polska uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

Zagraniczni studenci na Polskich uczelniach. Skąd są, co i gdzie studiują

W roku akademickim 2020/21 studiowało w Polsce 84 689 studentów zagranicznych ze 189 krajów, czyli o 2 495 więcej niż rok wcześniej. Liczba studentów zagranicznych wzrosła o 3 proc. Zagraniczni studenci stanowią obecnie 6,95 proc. ogółu studentów w naszym kraju .