To zasadnicza zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Dziś 4 tysiące złotych zasiłku pogrzebowego należy się rodzinie zmarłego pokrywającej pochówek bliskiej osoby jeśli z wnioskiem o wypłatę świadczenia wystąpi w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci osoby pochowanej. Jeśli dotrzymanie rocznego terminu nie było możliwe z powodu późniejszego znalezienia zwłok wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Proponowane zmiany w art. 81 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej są skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2010 r. (sygn. akt P 25/09) . Trybunał stwierdził niekonstytucyjność art. 81 (w brzmieniu obowiązującym do 21 maja 2009 r.) w zakresie, w jakim nie przewiduje on innego zdarzenia, od którego rozpoczyna się bieg terminu do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy niż dzień śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Prowadziło to do pozbawienia prawa do świadczenia osób, które z przyczyn od siebie niezależnych pochowały swojego bliskiego po ustawowym terminie (więcej o wyroku TK w artykułach: Nie wolno ograniczać prawa do zasiłku i Trybunał dyscyplinuje ZUS).

Zgodnie z projektowanymi zmianami, o zasiłek pogrzebowy będą mogły wystąpić osoby w okresie od 12 miesięcy od daty pogrzebu zmarłego, które z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych dokonały pochówku bliskiego w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty jego śmierci.

Przykład

Adam Z. w 2009 r. wyjechał do pracy w Anglii. Po 6 miesiącach od jego wyjazdu konakt się z nim urwał. Żona rozpoczęła jego poszukiwania. Pomimo zaangażowania znajomych i konsulatu w poszukiwania zaginionego, pan Adam się nie odnalazł. Dopiero w maju 2011 r. kobieta otrzymała informację, że w marcu 2010 r. zmarł człowiek, który być może jest jej mężem. Badania DNA potwierdziły, że faktycznie zmarłym  jest jej mąż.

Dzisiaj, ponieważ zarówno od dnia śmierci pana Adama, jaki i od wystawienia jego aktu zgonu (wystawionego na osobę NN) upłynęło 12 miesięcy, jego żona nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Po zmianie przepisów żona zmarłego będzie mogła wnioskować o zasiłek pogrzebowy przez okres 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia w Polsce pochówku.

Podstawa prawna:

- projekt z 26 kwietnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Zobacz serwis:

Zasiłki » Zasiłek pogrzebowy