Spółka produkuje domy prefabrykowane, a następnie buduje je i sprzedaje klientom indywidualnym. Budynki wznoszone są na gruntach należących do inwestorów, klasyfikowane w dziale 11 PKOB, a ich powierzchnia użytkowa zasadniczo nie przekracza 300 m2. Spółka zamierza rozszerzyć swoją ofertę i umożliwić inwestorom nabycie, w ramach usługi kompleksowej, budynku mieszkalnego wraz z wiatą garażową. Obiekty wzniesione będą na jednej nieruchomości gruntowej. Wiata garażowa będzie trwale złączona z gruntem, ale nie będzie w jakikolwiek sposób połączona z budynkiem mieszkalnym, np. łącznikiem. Nie będzie możliwe nabycie wiaty garażowej bez budynku mieszkalnego. To budowa/sprzedaż budynku mieszkalnego jest podstawą umowy między spółką a inwestorem. Czy do usługi kompleksowego wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wiatą garażową wolnostojącą spółka będzie mogła zastosować 8-proc. stawkę VAT? – pyta czytelnik.

Odpłatne wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wiatą garażową wolnostojącą to odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. 8-proc. stawkę podatku, stosownie do art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Czytaj także: Garaż opodatkowany tak jak mieszkanie

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (zob. art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Z kolei obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (zob. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT). PKOB definiuje jako obiekt budowlany konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W jednej bryle architektonicznej

Organy podatkowe przyjmują, że jeżeli w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego mieści się garaż, to mamy do czynienia z obiektem stanowiącym jeden niepodzielny budynek (jedną bryłę architektoniczną). Do prac budowlanych dotyczących budowy domu jednorodzinnego z garażem stanowiącym integralną część budowanego domu (111 PKOB) należy zastosować 8-proc. stawkę VAT. Gdy powierzchnia domu przekroczy 300 m2, stawkę 8 proc. należy stosować tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni kwalifikującej obiekt do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lipca 2015 r., ILPP5/4512-1-70/15-3/KG).

Istota problemu w analizowanej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy do usługi kompleksowego wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wiatą garażową wolnostojącą właściwa jest 8-proc. stawka VAT.

Samodzielny obiekt

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Organy podatkowe wskazują, że wiata garażowa (garaż otwarty) jako samodzielny obiekt budowlany nie stanowi budynku mieszkalnego ani pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (pomieszczenia pomocniczego). Wiata garażowa– bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi jako wolnostojąca budowla – jest pomieszczeniem przynależnym. 8-proc. stawka VAT może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do budowy obiektów budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) lub ich części, gdy obiekty te służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludzi. Preferencyjna stawka podatku od towarów i usług nie ma natomiast zastosowania do budowy lokali użytkowych, czyli lokali, które nie pełnią funkcji mieszkaniowych (np. garażu, wiaty garażowej). Zatem usługa budowlana związana z budową wiaty garażowej wolnostojącej powinna być opodatkowana podstawową 23-proc. stawką podatku (zob. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lipca 2018 r., 0112-KDIL1-2. 4012.300.2018.1.AW).

Uwaga! Organy podatkowe przyjmują, że także w przypadku robót budowlanych dotyczących „dobudowywania" garaży do budynku mieszkalnego, gdy jedna ze ścian jest ścianą tego budynku, a garaż ma osobne od bryły budynku mieszkalnego ławy fundamentowe, tj. nie stanowi integralnej części budynku, preferencyjna 8-proc. stawka VAT nie ma zastosowania (por. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 października 2014 r., ITPP1/443-801/14/BK).

Sądy orzekały korzystniej

Zaprezentowane stanowisko nie jest jednak jednolite i na podstawie orzecznictwa sądów można byłoby rozważać zastosowanie preferencyjnej 8-proc. stawki także do dostawy wiaty/garażu wolnostojącego, stosując koncepcję świadczeń złożonych. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 17 stycznia 2012 r. (III SA/Wa 1174/11) „(...) transakcję sprzedaży posadowionego na działce gruntu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z garażem stanowiącym odrębny budynek (w odniesieniu do którego nie zostało ustanowione prawo odrębnej własności lokalu o charakterze niemieszkalnym) i infrastrukturą towarzyszącą należy traktować jako transakcję kompleksową, z której nie można wyłączyć tych elementów, które wprawdzie same w sobie dostawy budynku mieszkalnego nie stanowią, lecz z dostawą związane są w taki sposób, iż można mówić o czynności kompleksowej. Jest to łączna sprzedaż budynku mieszkalnego oraz garażu i infrastruktury towarzyszącej, która podlegać winna jednej stawce podatku od towarów i usług. Nie jest więc możliwe podzielenie dostawy dokonywanej przez Skarżących na dostawy poszczególnych rzeczy takich jak budynek mieszkalny, garaż, czy też poszczególne elementy infrastruktury towarzyszącej." ?

Autor jest doradcą podatkowym

OBOWIĄZUJE LIMIT POWIERZCHNI

Stosownie do art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do w/w budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej w/w limity 8-proc. stawkę podatku, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (zob. art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

podstawa prawna:ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)