Akcyza: rozszerzenie działalności wymaga nowego zezwolenia

Gdy podatnik planuje wytwarzać lub rozlewać alkohole, musi spełnić wymogi odnoszące się do procesu technologicznego czy sposobu magazynowania. Potwierdzające to dokumenty przedstawia organowi podatkowemu w celu uzyskania od niego urzędowego zatwierdzenia.

Publikacja: 31.12.2018 05:45

Akcyza: rozszerzenie działalności wymaga nowego zezwolenia

Foto: Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski

- Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wina ma zamiar poszerzyć swoją działalność o usługowy rozlew piwa. Spółka będzie rozlewać piwo będące własnością jej kontrahentów. Spółka posiada jednak zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jedynie w zakresie wytwarzania wina. Jakie czynności spółka powinna przedsięwziąć, aby mogła rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o usługowy rozlew piwa? – pyta czytelnik.

Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z napojami alkoholowymi (takiej jak wytwarzanie, przetwarzanie czy rozlew alkoholi) wymaga spełnienia wielu warunków formalnych określonych w ustawie o podatku akcyzowym. Podstawową instytucją określoną w ww. ustawie, pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych (którymi są napoje alkoholowe), jest skład podatkowy. Podmiot zamierzający rozpocząć działalność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy zobowiązany jest do uzyskania od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W zezwoleniu takim szczegółowo określony jest charakter tego zezwolenia oraz rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym. Zdarza się jednak, że po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego podatnik zamierza rozszerzyć swoją działalność o nowy wyrób akcyzowy, którego produkcja nie została uwzględniona w uzyskanym zezwoleniu na prowadzenie składu podatkowego. Usługowy rozlew piwa (rozlew piwa jest obok wytwarzania i przetwarzania uznawany według przepisów ustawy o podatku akcyzowym za produkcję tego wyrobu) wiąże się z prowadzeniem działalności akcyzowej z wykorzystaniem wyrobu akcyzowego (piwa), który nie został objęty uzyskanym przez spółkę zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego. Spółka nie może zatem na podstawie posiadanego zezwolenia prowadzić działalności związanej z usługowym rozlewem piwa. W takim przypadku ma obowiązek powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze produkcji nowego wyrobu akcyzowego (nieobjętego zezwoleniem). Musi to zrobić przed rozpoczęciem produkcji tego nowego wyrobu akcyzowego.

Potrzebny jest wniosek...

Warto w takim przypadku złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pismo przewodnie, do którego zostanie dołączony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, sporządzony na wzorze określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Rozpoczęcie nowej działalności polegającej na rozlewie piwa będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, które będzie obejmować produkcję (rozlew) nowego rodzaju wyrobu akcyzowego.

...wraz z załącznikami

Do ww. wniosku załącza się plan składu podatkowego, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 ustawy o podatku akcyzowym oraz dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które są wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia >patrz ramka.

Ewidencja

Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych. Ewidencja taka powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzajów wyrobów akcyzowych, zwłaszcza nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN). Powinna także zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy.

W związku z planowanym rozpoczęciem przez spółkę usługowego rozlewu piwa powstanie więc obowiązek zmiany obecnie prowadzonej ewidencji akcyzowej w taki sposób, aby zostały w niej zawarte dane związane z rozlewanym piwem (jego rodzajem, nazwą i kodem CN) oraz dane podmiotu (podmiotów), na rzecz którego spółka dokonuje tego usługowego rozlewu.

Dopuszczalne ubytki

Rozlew nowej kategorii wyrobu akcyzowego (piwa) będzie się wiązać z koniecznością uzyskania nowych decyzji ustalających normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych oraz dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych. Dotychczasowa działalność spółki wiązała się jedynie z wytwarzaniem wina, więc nie posiada ona takiej decyzji w zakresie nowej kategorii wyrobu akcyzowego (piwa). Normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych ustalane są w formie decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego i nie mogą przekraczać maksymalnych norm określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. W związku z rozpoczęciem przez spółkę działalności w zakresie usługowego rozlewu piwa, będzie ona musiała wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wydanie decyzji ustalających normy dla tego wyrobu.

Organizacja miejsca

Rozpoczęcie produkcji z wykorzystaniem nowego rodzaju wyrobu akcyzowego może się wiązać ze zmianą sposobu magazynowania i przeładowywania wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym. Zmienić mogą się także miejsca produkcji wyrobów akcyzowych (np. poprzez podjęcie produkcji nowych wyrobów akcyzowych w najdogodniejszej lokalizacji w składzie podatkowym). Może się również okazać, że dotychczasowa powierzchnia składu podatkowego jest niewystarczająca do produkowania i magazynowania nowych wyrobów akcyzowych. Konieczne może się także stać nabycie dodatkowych pojemników i naczyń do przechowywania nowych wyrobów akcyzowych.

W związku z zamiarem rozpoczęcia działalności akcyzowej w zakresie nowych wyrobów akcyzowych (rozpoczęcia przez spółkę rozlewu piwa) należy przeorganizować miejsce w składzie podatkowym. Usługowo rozlewane przez spółkę piwo (będące własnością jej kontrahentów) powinno być magazynowane w odrębnych pojemnikach niż wyroby akcyzowe będące własnością spółki. Ułatwi to prowadzenie ewidencji akcyzowej i zapobiegnie powstawaniu pomyłek. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że na akta weryfikacyjne składają się m.n. dokumenty określające:

- plan składu podatkowego zawierający jego powierzchnię, z wyszczególnieniem miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania wyrobów akcyzowych,

- wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;

- sposób magazynowania, przeładowywania wyrobów akcyzowych.

Wszelkie zmiany organizacyjne w składzie podatkowym powinny więc zostać opisane w nowych dokumentach i przedstawione do urzędowego zatwierdzenia.

Zabezpieczenie

Co do zasady, podmiot prowadzący skład podatkowy zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustala naczelnik urzędu skarbowego na poziomie równym:

1) wysokości zobowiązań podatkowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia;

2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań podatkowych.

W związku z poszerzeniem działalności prowadzonej w składzie podatkowym o produkcję nowych kategorii wyrobów akcyzowych (np. o usługowy rozlew piwa) może się okazać, że kwota złożonego przy rozpoczęciu działalności gospodarczej zabezpieczenia akcyzowego jest za niska, tzn. nie gwarantuje pokrycia mogących powstać zobowiązań podatkowych. W takiej sytuacji powstaje konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego.

Autorka jest konsultantem podatkowym w ECDP Sp. z o.o. www.ecdpgroup.com

Podstawa prawna:art. 30 ust. 4 pkt 1, art. 47 ust. 1, art. 48, art. 48a ust. 3, art. 49 ust. 1, 3, 6, 8 i 9, art. 50 ust. 3 pkt 3 i 4, art. 64 ust. 8, art. 65 ust. 1, art. 85 ust. 1 oraz art. 138a ust. 1 i 3 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1114 ze zm.)

§ 3 ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (DzU z 2017 r., poz. 778)

§ 22 – 32 rozporządzenia ministra finansów z 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (DzU z 2018 r., poz. 643 ze zm.)

Akta weryfikacyjne

Podmiot prowadzący skład podatkowy, oprócz zezwolenia na prowadzenie tego składu, posiada także dokumenty (akta weryfikacyjne), na podstawie których udzielone zostało zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, będące dokładnym opisem funkcjonowania tego składu. W związku z tym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być zmienione po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V, rozdziale 4 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie zmiany. Dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 1 tej ustawy, które są wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, to nic innego jak właśnie akta weryfikacyjne. Dokumentami tymi są:

1) plan składu podatkowego określający jego powierzchnię, z wyszczególnieniem miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem;

2) wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;

3) opis zabezpieczeń technicznych, w szczególności elektronicznych, gwarantujących nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych;

4) wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;

5) skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego;

6) wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;

7) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy;

8) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z wykonywaną działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do właściwych rejestrów;

9) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

Usługowy rozlew piwa może się wiązać np. z zastosowaniem procesu technologicznego, który nie został wskazany w aktach weryfikacyjnych, z innym sposobem magazynowania tego wyrobu, z koniecznością zastosowania innych przyrządów pomiarowych, czy z użyciem dodatkowych zabezpieczeń technicznych (niewskazanych w zatwierdzonych wcześniej aktach weryfikacyjnych). W takim przypadku spółka obowiązana będzie do przedstawienia nowych lub uzupełnionych akt weryfikacyjnych do urzędowego zatwierdzenia. Konieczność zatwierdzenia nowych lub uzupełnionych akt weryfikacyjnych wystąpi również w przypadku gdy rozlew piwa będzie się wiązać z każdą inną zmianą danych zawartych w ww. dokumentach. -

- Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wina ma zamiar poszerzyć swoją działalność o usługowy rozlew piwa. Spółka będzie rozlewać piwo będące własnością jej kontrahentów. Spółka posiada jednak zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jedynie w zakresie wytwarzania wina. Jakie czynności spółka powinna przedsięwziąć, aby mogła rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o usługowy rozlew piwa? – pyta czytelnik.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt