Regulacje wprowadza uchwalona przez sejm ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawę czeka jeszcze proces legislacyjny w senacie.

Wolne zawody