Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyrokach z 24 sierpnia 2016 r. (I SA/Łd 551/16 i I SA/Łd 552/16).

Oś sporu w przedmiotowej sprawie sprowadzała się do odpowiedzi na następujące pytanie: czy koszty transakcyjne nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce francuskiej poniesione przez spółkę działającą w SSE są kosztami wspólnymi i powinny być alokowane do działalności gospodarczej zwolnionej i działalności opodatkowanej na podstawie klucza przychodowego.

Spółka wskazała, że przeprowadzenie transakcji będzie miało pozytywny wpływ na skalę jej działalności na terenie SSE, a jednocześnie, iż nie ma ona możliwości precyzyjnego wskazania w jakim zakresie poniesienie kosztów transakcyjnych wpłynie na wielkość przychodów zwolnionych, a w jakim na wielkość przychodów z działalności nieobjętej zwolnieniem. Dlatego, w ocenie spółki, zasadne jest przypisanie tych kosztów do wyniku w ramach działalności zwolnionej i opodatkowanej na podstawie tzw. przychodowego klucza alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o CIT.

Z kolei organ podatkowy opierając się wyłącznie na jednym zdaniu ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę – wskazującym na brak bezpośredniego związku transakcji z poziomem jego przychodów zwolnionych – uznał, że koszty te nie powinny w jakimkolwiek stopniu, poprzez zastosowanie przychodowego klucza alokacji, wpływać na wynik działalności zwolnionej.

Sąd przyznał rację skarżącej. Wskazała ona bowiem jasno zarówno w opisie stanu faktycznego sformułowanego we wniosku, jak i w uzasadnieniu własnego stanowiska, że poniesione przez nią koszty na nabycie spółki francuskiej mogą przyczynić się do uzyskania lub zabezpieczenia źródeł przychodów, w tym przychodów zwolnionych. W związku z tym dla sądu oczywiste jest, że koszty te powinny być uważane za koszty wspólne, do których znajdą zastosowanie przepisy art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

—Dawid Tomaszewski, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Anna Szybilska, konsultantka, doradca podatkowy w krakowskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp. k. (dawniej Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.).

W przypadku podmiotów prowadzących zarówno działalność zwolnioną na terenie SSE, jak i opodatkowaną, częstą sytuacją jest występowanie tzw. kosztów wspólnych, czyli takich, które związane są jednocześnie z działalnością zwolnioną i opodatkowaną, a których nie można jednoznacznie przyporządkować do określonego rodzaju działalności. W takiej sytuacji – w celu prawidłowego ustalenia wyniku z działalności strefowej i pozastrefowej – podatnik powinien stosować wskazany przez ustawodawcę przychodowy klucz alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT. W określonych przypadkach możliwe bywa również zastosowanie innych, bardziej precyzyjnych kluczy alokacji.

W przedmiotowej sprawie WSA w Łodzi uznał, że koszty transakcyjne związane z nabyciem większościowego pakietu akcji w spółce zagranicznej (prowadzącej rodzajowo zbieżną działalność, jak ta prowadzona przez podatnika na terenie SSE), powinny zostać uznane za koszty wspólne. W konsekwencji, do podziału tej grupy kosztów należy stosować klucz przychodowy.

Co istotne, w stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika, wskazane zostało, że przeprowadzenie transakcji przełoży się pośrednio także na zwiększenie skali jego działalności na terenie SSE.

WSA zwrócił również uwagę, że w przedmiotowej sprawie fiskus nie przeprowadził interpretacji przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji, a swoje stanowisko oparł wyłącznie o jedno zdanie z jego treści; pomijając przy tym, iż podatnik wyraźnie wskazał, że nabycie udziałów wpłynie w rezultacie na zwiększenie przychodów zwolnionych spółki.

Omawiany wyrok jest jednym z nielicznych dotyczących sposobu rozliczenia kosztów związanych z procesami nabycia podmiotów zewnętrznych przez spółki strefowe. W praktyce więc, przy ocenie czy określona kategoria kosztów powinna – i ewentualnie, w jakim stopniu – wpływać na wynik działalności strefowej, każdorazowo niezbędna jest analiza konkretnego przypadku, w szczególności z perspektywy stopnia związku z działalnością zwolnioną prowadzoną przez przedsiębiorcę.