Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, mają obowiązek sporządzenia na zakończenie roku spisu z natury. Prawidłowo sporządzony i wyceniony spis z natury decyduje o prawidłowości rozliczenia rocznego, a także o wartości podatku dochodowego do zapłaty. Dzieje się tak, ponieważ z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT wynika, że u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem z działalności gospodarczej a kosztami jego uzyskania:

- powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub

- pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Prawidłowo sporządzony i wyceniony remanent na koniec roku jest także remanentem otwarcia kolejnego roku podatkowego.

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Spis z natury musi być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w nim. Musi on zawierać:

- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

- datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

- szczegółowe określenie towaru i innych składników objętych spisem z natury,

- jednostkę miary,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- ilość stwierdzoną w czasie spisu,

- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

- łączną wartość spisu z natury,

- wartość pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem zapłaty stosownie do art 24d ustawy o PIT obowiązującego do końca 2015 r.), ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie,

- klauzulę „Spis zakończono na pozycji...",

- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników),

- inne wymagane dane, właściwe dla szczególnych rodzajów działalności, np. przy działalności kantorowej spisem z natury obejmuje się niesprzedane wartości dewizowe.

W „rocznym" spisie z natury należy ująć tzw. produkcję niezakończoną. Obowiązek ten obciąża zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność usługową lub budowlaną. Muszą oni bowiem objąć spisem z natury produkcję nieskończoną wycenianą według kosztów wytworzenia, przy czym wartość ta nie może być niższa od kosztów materiałów bezpośrednio zużytych do produkcji niezakończonej. Dodatkowo spisem obejmuje się także towary będące własnością podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Te obce towary ujmuje się jednak wyłącznie ilościowo, a więc podatnik ich nie wycenia.

W ostatnim dniu roku podatników obciąża wyłącznie obowiązek sporządzenia spisu z natury. Na wycenę spisanych aktywów przepisy dają im 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury. Zatem w praktyce mają na to czas do 14 stycznia.

Autor jest doradcą podatkowym