CIT: podatnicy wciąż bez wytycznych dla dokumentacji podatkowej

Wersja art. 9a ustawy o CIT obowiązująca od 1 stycznia zawiera ogólne reguły zawartości dokumentacji cen transferowych sporządzanej według nowych zasad. Szczegóły mają wynikać z rozporządzenia, nad którym prace się przedłużają.

Publikacja: 25.01.2017 05:30

CIT: podatnicy wciąż bez wytycznych dla dokumentacji podatkowej

Foto: 123RF

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie cen transferowych odmieniając rzeczywistość oraz postrzeganie zagadnień związanych z dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dotychczas obowiązujące przepisy, z którymi mieliśmy do czynienia w niezmienionej formie od 1997 r., przeszły już do lamusa. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, zmienione przepisy mogą dotyczyć nawet 20 tys. przedsiębiorców. Nowe przepisy i odświeżony kształt dokumentacji podatkowej idą w ślad za wytycznymi OECD powstałymi w wyniku prac nad BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting), które to na dobre przemodelowały światowe postrzeganie obowiązków dokumentacyjnych. W wyniku tych właśnie prac wprowadzono do polskich przepisów wiele zmian, w tym m.in. po raz pierwszy nałożono obowiązek przygotowywania dokumentacji grupowej (tzw. Master file), zmieniono zakres informacji przedstawianych w ramach dokumentacji podstawowej (tzw. Local file) oraz wyznaczono obowiązek przygotowywania raportowania CbC (ang. Country by Country Reporting), nad którym prace w dalszym ciągu trwają.

Pozostałe zmiany wprowadzone do polskiego ustawodawstwa, np. dodatkowe sprawozdania CIT-TP w przypadku przekroczenia ustawowo określonych limitów nie jest już wprost wynikiem prac prowadzonych na szczeblu europejskim.

Zmiany dotyczące dokumentacji podatkowej, o których mowa powyżej, zostały zaimplementowane bezpośrednio do art. 9a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem dokumentacja podatkowa składa się w najbardziej ograniczonym zakresie z dokumentacji podstawowej (tzw. Local file), uzupełnianej w przypadku przekroczenia określonych limitów dodatkowymi elementami, takimi jak analizy porównawcze bądź dokumentacją grupową (tzw. Master file).

W nowym brzmieniu art. 9a ustawy o CIT wskazano ogólne wytyczne jakie informacje powinny zostać zawarte w  przedstawionych powyżej elementach dokumentacji podatkowej, zostawiając miejsce na uszczegółowienie tej listy w rozporządzeniu w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, którego pierwsza odsłona została przedstawiona podatnikom wraz z projektem zmian do ustawy o CIT.

Kolejna wersja dokumentu ujrzała światło dzienne w listopadzie 2016 r., zmieniając elementy zaproponowane w pierwszej wersji dokumentu.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Rządowego Centrum Legislacji, właśnie zakończyły się konsultacje publiczne, w trakcie których odpowiednie jednostki mogły zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Elementy, które się nie zmieniły...

Nowa treść projektu rozporządzenia z listopada 2016 r. pozostawia praktycznie całkowicie niezmienione w stosunku do pierwotnej wersji wytyczne w zakresie elementów obowiązkowych dotyczących dokumentacji grupowej (tzw. Master file). Zdaniem ustawodawcy przedstawione w pierwotnej treści projektu wytyczne były jasne i klarowne oraz odzwierciedlały całkowity zakres informacji jaki będzie wymagany przez ewentualnych kontrolujących w trakcie kontroli podatkowych.

Wytyczne polskich przepisów w zakresie dokumentacji grupowej w znaczącym zakresie odzwierciedlają wskazówki zaprezentowane w Planie Działań OECD nr 13 (ang. BEPS Action Plan 13).

Oznacza to, że taka dokumentacja co do zasady powinna obejmować m.in. takie elementy jak:

- opis struktury organizacyjnej,

- opis działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych,

- opis posiadanych, tworzonych rozwijanych czy wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych i prawnych, oraz

- opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę.

Elementem dodatkowym, różniącym polskie przepisy od wskazówek przedstawionych przez OECD, jest opis zasad wyznaczania cen transferowych (polityki cen transakcyjnych), który może być znaczącym utrudnieniem, w szczególności dla tych podatników, którzy należą do międzynarodowych struktur i będą zobowiązani do przedstawienia w Polsce dokumentacji grupowej. Oczywiście taka dokumentacja nie będzie musiała zostać przygotowana lokalnie (tylko przez inny podmiot w grupie). Jednak aby mogła zostać uznana za kompletną, powinna co do zasady zawierać wszystkie elementy wskazane przez ustawodawcę, a co za tym idzie również opis polityki cen transferowych, który nie zawsze jest udostępniany przez struktury grupowe polskiemu podatnikowi.

... i zmodyfikowane

Treść projektu rozporządzenia zaprezentowana w listopadzie 2016 r. rzuca nowe światło na niektóre elementy dokumentacji podstawowej, doprecyzowując np. konieczność wskazania mniej istotnych informacji na temat strony internetowej podmiotu sporządzającego dokumentację bądź - i to już zdecydowanie bardziej istotne – wyjaśnienia czy dokumentowana transakcja lub inne zdarzenie jest powiązane z inną transakcją realizowaną przez podatnika oraz zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Istotne zmiany zaszły w szczególności w liście wymaganych do przedstawienia elementów analizy porównawczej, w tym w szczególności w istotnych założeniach będących podstawą przeprowadzania takiego badania. W obecnie udostępnionej wersji rozporządzenia lista została wzbogacona m.in. o konieczność przedstawienia warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach w stopniu, w jakim różnice między tymi warunkami mogą mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotu transakcji.

Dodatkowo, listę wymaganych elementów uzupełniono o dane porównawcze, które zostały odrzucone jako nieporównywalne, jak również przedstawienie punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem powodów, dla których warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby niezależne podmioty.

Wszystkie zmiany wprowadzane do rozporządzenia z jednej strony doprecyzowują listę elementów oraz wymaganych analiz i opisów, z drugiej natomiast powodują pewne zamieszanie oraz problemy natury operacyjnej, które wynikają wprost z konieczności wypełniania obowiązków i opisywania wszystkich kroków i podstaw do odrzucania lub akceptacji warunków transakcji i uznawania ich za porównywalne w sytuacji, gdy podatnicy będą zobligowani do przygotowania kilkunastu analiz porównywalności.

Mniej czasu

Nowe przepisy w zakresie cen transferowych nakładają na polskich podatników wiele dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych, nie tylko w zakresie ilości dokumentów, ale również samych informacji przekazywanych w poszczególnych dokumentach. Zgodnie z tymi samymi przepisami osoby upoważnione do reprezentowania interesów spółki będą zobligowane do podpisania oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji podatkowej, co w najszerszym zakresie może objąć dokumentację podstawową, analizy porównawcze oraz dokumentację grupową. Brak ostatecznych informacji w zakresie szczegółowych elementów, jakie powinny zawierać przestawione powyżej dokumenty, skraca drastycznie czas pozostały na ich przygotowanie. Efektem projektu rozporządzenia w omawianym kształcie jest kolejne zwiększenie obowiązków informacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do informacji jakie mają być zawarte w przeprowadzanych analizach porównawczych. Pozostaje mieć nadzieję, że ustawodawca weźmie pod uwagę sugestie zgłoszone we właśnie zakończonym procesie konsultacji publicznych i  w efekcie wyjaśni wątpliwości dotyczące treści nowej dokumentacji podatkowej.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie cen transferowych odmieniając rzeczywistość oraz postrzeganie zagadnień związanych z dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dotychczas obowiązujące przepisy, z którymi mieliśmy do czynienia w niezmienionej formie od 1997 r., przeszły już do lamusa. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, zmienione przepisy mogą dotyczyć nawet 20 tys. przedsiębiorców. Nowe przepisy i odświeżony kształt dokumentacji podatkowej idą w ślad za wytycznymi OECD powstałymi w wyniku prac nad BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting), które to na dobre przemodelowały światowe postrzeganie obowiązków dokumentacyjnych. W wyniku tych właśnie prac wprowadzono do polskich przepisów wiele zmian, w tym m.in. po raz pierwszy nałożono obowiązek przygotowywania dokumentacji grupowej (tzw. Master file), zmieniono zakres informacji przedstawianych w ramach dokumentacji podstawowej (tzw. Local file) oraz wyznaczono obowiązek przygotowywania raportowania CbC (ang. Country by Country Reporting), nad którym prace w dalszym ciągu trwają.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja