Przedsiębiorcom bardzo trudno uzyskać od lokalnych organów podatkowych merytoryczną odpowiedź na ich pytania. Często zdarza się, że wydane indywidualne interpretacje prawa podatkowego wykraczają poza zakres pytań przedstawionych we wniosku lub w ogóle się do niego nie odnoszą. Organy nie wiedzą też, czy jeśli po złożeniu wniosku zmieniły się przepisy będące przedmiotem interpretacji, mają przeprowadzić analizę przepisów obowiązujących w momencie składania wniosku, czy w momencie wydawania interpretacji. Sądy administracyjne uchylają takie interpretacje ze względów proceduralnych, a podatnicy muszą działać w warunkach niepewności.

Czy wieża jest budowlą

Przykładem jest prowadzona przez Advicero Tax sprawa spółki, która na początku 2016 r. wystąpiła do burmistrza jednej z gmin w województwie kujawsko-pomorskim o interpretację dotyczącą opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Pytania dotyczyły zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w 2016 r. Spółka chciała potwierdzić m.in., że wieża (część zewnętrzna oraz wyposażenie) nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Pozostałe pytania odnosiły się do rozdzielnicy i sieci średniego napięcia, które – zdaniem spółki – nie podlegają opodatkowaniu.

Bez odpowiedzi i uzasadnienia

W maju 2016 r. burmistrz wydał interpretację dotyczącą stanu faktycznego. Uznał stanowisko spółki za częściowo nieprawidłowe, jednak nie usto- sunkował się do pytań i nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia. Nie zmienił swojego stanowiska w związku ze złożonym przez spółkę wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Bydgoszczy (I SA/Bd 518/16), który uchylił ją ze względów proceduralnych. Sąd wskazał, że organ podatkowy ma precyzyjnie odpowiedzieć na pytania dotyczące zdarzenia przyszłego, z wyczerpującym uzasadnieniem prawnym. Zgodnie z wyrokiem, burmistrz powinien przedstawić zrozumiałą, jednoznaczną i czytelną dla spółki ocenę jej stanowiska.

Mimo to burmistrz w interpretacji ze stycznia 2017 r. znów odniósł się do stanu faktycznego. Co więcej, przedstawił stanowisko w zakresie przepisów obowiązujących już w 2017 r., o które spółka nie pytała (i tym samym nie przedstawiła żadnego własnego stanowiska w zakresie ich interpretacji). Spółka powtórnie wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, a wobec braku odpowiedzi i zmiany stanowiska przez organ złożyła skargę na interpretację.

Sąd określił ramy postępowania

W wyroku z 8 sierpnia 2017 r. (I SA/Bd 564/17) sąd ponownie uchylił interpretację z powodów proceduralnych. Uznał, że mimo zmiany stanu prawnego, organ powinien odpowiedzieć na pytania spółki, dotyczące przepisów obowiązujących w 2016 r. Ramy postępowania wyznacza bowiem sam wniosek o interpretację, przedstawiony w nim stan faktyczny bądź zdarzenie przyszłe oraz przepisy prawa podatkowego określone przez wnioskodawcę. To ważne, ponieważ nie upłynął jeszcze termin przedawnienia, a spółka nadal nie ma pewności, czy rozliczyła się prawidłowo.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

W efekcie, spółka znów musi czekać na odpowiedź organu, którą uzyska za kilka miesięcy, czyli po około dwóch latach od złożenia wniosku o interpretację. Niestety, podobnych przypadków jest więcej. Konieczna jest zatem zmiana praktyki samorządowych organów podatkowych, gdyż obecnie prezentowane przez nie podejście bardzo utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

podstawa prawna: art. 14c § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

Organ jest związany zakresem żądania wnioskodawcy

Joanna Skibicka, doradca podatkowy w Advicero Tax

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 8 sierpnia 2017 r. (I SA/Bd 564/17) jest bardzo ciekawy ze względów proceduralnych. Przepisy ordynacji podatkowej nie wskazują bowiem wyraźnie, czy organ wydający interpretację indywidualną powinien brać pod uwagę stan prawny określony na moment składania wniosku czy obowiązujący już w momencie wydania interpretacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy w trakcie całego postępowania ten stan prawny uległ zmianie. W dotarciu do odpowiedzi na to pytanie pomocna jest analiza art. 14c § 1 ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika bowiem, że interpretacja indywidualna powinna zawierać wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Praktyka pokazuje jednak, że kwestia ta jest problematyczna dla organów jednostek samorządu terytorialnego wydających interpretacje. WSA w Bydgoszczy w uzasadnieniu wyroku potwierdził, że w interpretacji indywidualnej organ powinien rozstrzygnąć, czy wnioskodawca prawidłowo postrzega, jakie skutki prawne na gruncie określonych przepisów prawa podatkowego wywołuje przedstawiony przez niego stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Oznacza to, że organ jest związany zakresem żądania zawartym we wniosku o wydanie interpretacji nie tylko w zakresie stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, ale również przepisów prawa podatkowego w konkretnym stanie prawnym. Zdaniem sądu, w związku z tym, że wniosek spółki był osadzony w stanie prawnym obowiązującym w 2016 r., burmistrz powinien ocenić jej stanowisko właśnie z tej perspektywy. W związku z tym uwagi organu w zakresie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. WSA w Bydgoszczy uznał za bezprzedmiotowe. Podkreślił jednocześnie, że mimo zmiany stanu prawnego organ nie jest zobowiązany do jednoczesnego przedstawiania uzasadnienia prawnego stanowiska spółki w stanie prawnym obowiązującym w 2016 i w 2017 roku. ?