Jedną z najbardziej problematycznych kwestii, której muszą stawić czoła przedsiębiorcy działający w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), jest określenie podatkowych skutków tzw. czynności pomocniczych wykonywanych poza strefą. Organy podatkowe wciąż prezentują niejednolite stanowisko w zakresie sposobu, w jaki czynności te wpływają na wysokość dochodu zwolnionego z CIT.

Czy są spełnione warunki

Oceniając czy w świetle przepisów ustawy o CIT dana działalność może zostać objęta zwolnieniem podatkowym, niezbędne jest ustalenie czy dochody są uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy oraz czy prowadzona działalność mieści się w zezwoleniu na prowadzenie tej działalności na terenie strefy. Zwolnienie przysługuje bowiem z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zwolnienia i dotyczy wyłącznie działalności objętej zwolnieniem.

Dodatkowe działania

W praktyce często się jednak zdarza, że niektóre czynności związane z działalnością prowadzoną na terenie strefy mogą lub nawet muszą być wykonywane poza jej terenem. Do takich rodzajów działalności można zaliczyć m.in. prowadzenie rozliczeń księgowych, działania marketingowe, negocjowanie i podpisywanie kontraktów, dostarczanie oferty handlowej lub próbek towarów kontrahentom spoza strefy. Wszystkie te czynności są kosztem prowadzonej działalności i ostatecznie wpływają na kalkulację ceny produkcji prowadzonej na terenie SSE. Ponadto, zwyczaje handlowe lub charakter produkcji i wymogi bezpieczeństwa wpływają na to, że w niektórych przypadkach to na dostawcy (producencie) ciąży obowiązek dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Niejednolite stanowisko fiskusa

Stanowisko organów podatkowych w zakresie kwalifikacji transportu oraz montażu wyrobów strefowych poza SSE jest niejednolite. Część organów prezentuje pogląd, że transport i montaż wyrobów wyprodukowanych w SSE do miejsca wskazanego przez odbiorcę poza jej terenem – jeżeli są bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną na terenie SSE – powinny być dla celów zwolnienia podatkowego traktowane tak samo, jak wykonane na terenie SSE i również korzystać ze zwolnienia podatkowego. Niestety pojawiają się również odmienne, negatywne interpretacje podatkowe wskazujące, że taki dochód nie skorzysta ze zwolnienia.

Korzystne orzecznictwo

Niewątpliwie korzystny dla podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych okazał się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2017 r. (II FSK 1438/15), w którym sąd potwierdził, że przychód z tytułu transportu na miejsce ostatecznego przeznaczenia i montażu konstrukcji produkowanych na terenie SSE, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego jako działanie stanowiące integralną część działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. W omawianym wyroku sąd wskazał na ukształtowaną praktykę orzeczniczą umożliwiającą podatnikom zaliczanie do działalności strefowej, zwolnionej z podatku dochodowego, także przychodów związanych z czynnościami dodatkowymi, wykonywanymi poza strefą. Aby jednak pozastrefowe czynności mogły skorzystać ze zwolnienia, koniczne jest istnienie ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonywanymi za terenie strefy a czynnościami pozastrefowymi. Istotne jest także, aby te ostatnie miały charakter pomocniczy wobec tych, które są wykonywane na terenie strefy.

PRZYKŁAD

Firma XYZ Sp. z o.o., będąca producentem konstrukcji stalowych, prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Zakres zezwolenia obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE. Z uwagi na charakter produkowanych wyrobów, ich specyficzne gabaryty oraz specjalistyczną technikę ich instalacji, spółka w ramach realizacji całości zamówień (kontraktów) zajmuje się również ich transportem (dostawą) oraz instalacją i montażem, przy czym montaż odbywa się na ogół poza terenem SSE. Instalacja wyprodukowanych konstrukcji jest integralnym elementem świadczenia wykonywanego na rzecz klientów spółki z uwagi na to, że tylko producent, dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, może zabezpieczyć montaż zgodnie z normami budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji. Z uwagi na pomocniczy charakter czynności transportowych oraz montażowych przeprowadzanych przez spółkę poza terenem SSE, całość przychodów uzyskiwanych w wyniku realizacji kontraktów polegających na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE, a następnie dostarczanych na miejsce przeznaczenia i montowanych przez spółkę, może być uwzględniona w ramach kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Autorka jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1010 ze zm.)