Z uwagi na obecne oczekiwania rynku, prowadzenie działalności gospodarczej nierzadko wymaga korzystania z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Trudno znaleźć podmiot, który będzie na tyle samodzielny i niezależny, aby skupić w ramach swojej działalności wszystkie etapy produkcji wyrobu. Podobnie bywa w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – nie zawsze każdy proces produkcji, często z przyczyn czysto ekonomicznych, może odbywać się w całości na terenie strefy. Okoliczność wykonywania niektórych etapów produkcji wyrobu przez podmioty zewnętrzne nie pozostaje jednak bez wpływu na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Czytaj także: Kiedy firma z specjalny strefy ekonomicznej nie zapłaci CIT od sprzedaży urządzeń

Zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Ustawodawca zatem wyraźnie wskazuje na konieczność prowadzenia działalności na terenie strefy. W praktyce jednak przedsiębiorcy zlecają wykonanie określonych czynności kontrahentom spoza SSE. Zaangażowanie podwykonawcy w ramach wytwarzania produktu gotowego usprawnia bowiem proces produkcji i obniża koszty wytworzenia produktu strefowego.

Wyodrębnienie przychodu

Organy podatkowe prezentują pogląd, że podatnicy zobowiązani są do wyodrębnienia przychodu, który został uzyskany w związku z nabyciem usług poza terenem SSE i opodatkowania tej części przychodu na zasadach ogólnych. Takie stanowisko odnaleźć można między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 maja 2016 r. (IBPB-1-3/4510-99/16/IŻ). W piśmie tym czytamy: „dochód uzyskany ze sprzedaży produktów odpowiadający fazie produkcji wymagającej udziału i realizowanej przez zewnętrznych kooperantów, prowadzących działalność poza specjalną strefą ekonomiczną, w której działa Spółka, winien być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu.".

Liczy się charakter nabytych czynności

Jednocześnie w orzecznictwie prezentowany jest także pogląd, że wykonywanie określonych usług przez podwykonawców zlokalizowanych poza strefą nie powinno powodować automatycznie negatywnego skutku w postaci utraty możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dla przychodu osiąganego ze sprzedaży wyrobów, jeżeli usługi te zostaną uznane za czynności pomocnicze w stosunku do podstawowej działalności operacyjnej podatnika. Kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT podlegają bowiem nie tylko przychody i koszty uzyskania tych przychodów bezpośrednio związane z działalnością strefową, ale także przychody i koszty ich uzyskania dotyczące działalności pomocniczej niezbędnej do jej prowadzenia. Stanowisko takie zajął m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 stycznia 2011 r. (II FSK 1139/10). Wydatki na nabycie usług podwykonawców czy półproduktów wytwarzanych poza strefą, jeżeli działalność ta ma charakter pomocniczy w stosunku do zasadniczego procesu produkcyjnego wyrobów wskazanych w zezwoleniu, realizowanego w zakładzie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej, powinny więc zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, związane z dochodem zwolnionym z opodatkowania.

Takie znaczenie czynności pomocniczych ostatnio potwierdził również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2018 r. (0114-KDIP2-3.4010.118.2018.1.MS) stwierdził, że „zakup półproduktów od podmiotów trzecich i wykorzystanie w działalności objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stanowią działalność pomocniczą w stosunku do działalności objętej zwolnieniem oraz wykonywanej przez spółkę na terenie SSE, dlatego też całość dochodu ze sprzedaży tych produktów powinna podlegać zwolnieniu strefowemu".

Co decyduje o następstwach podatkowych

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Dla ustalenia następstw podatkowych podzlecania części procesu produkcji, decydujące znaczenie ma ocena czynności realizowanych przez wykonawców poza strefą, jako czynności pomocniczych (subsydiarnych), niezbędnych dla całościowego wytworzenia produktów gotowych w ramach tej działalności.

Jeśli zatem prowadzenie działalności na terenie strefy wymaga, aby część czynności realizowana była przez podmioty spoza strefy, to nie oznacza to automatycznie, że przedsiębiorca strefowy nie uzyskuje w tym zakresie przychodu z działalności prowadzonej na terenie strefy, objętego treścią zezwolenia. ?

Autorka jest konsultantką podatkową w ECDP sp. z o. o.

podstawa prawna: art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1010 ze zm.)

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)