Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u  niego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji. Informacja ta powinna obejmować podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji osoba, która będzie ją prowadzić, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Informacja ta oraz oświadczenie są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby (zob. § 6 ust. 3 –5 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących; dalej: rozporządzenie). Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Czytaj także: Flisacy i dorożkarze powiozą turystów z kasą fiskalną

Przykład:

14 maja 2019 r. spółka zatrudniła dwie osoby do obsługi kas rejestrujących. Jedna osoba została zatrudniona na umowę o pracę, a druga na podstawie umowy zlecenie. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji obie te osoby powinny być zapoznane z informacją o zasadach ewidencji. Informacja ta powinna obejmować podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Obie zatrudnione osoby muszą także złożyć spółce stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed 1 maja 2019 r., musi złożyć takie oświadczenie do 31 maja 2019 r. (zob. § 58 rozporządzenia).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:§ 6 ust. 3 –5 oraz § 58 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU z 2019 r., poz. 816 ze zm.)