Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) korzystają z preferencji podatkowych polegających na zwolnieniu dochodu z opodatkowania CIT. Aby jednak dochód korzystał ze zwolnienia, działalność w zakresie objętym zezwoleniem powinien prowadzić przedsiębiorca w strefie na podstawie oraz w granicach zezwolenia. Jeżeli część procesu produkcyjnego odbywa się poza obszarem strefy, to dochód ze sprzedaży produktów nie korzysta w całości ze zwolnienia.

W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy wyrób strefowy powinien w całości powstać w specjalnej strefie ekonomicznej, aby dochód z jego sprzedaży korzystał ze zwolnienia. W procesie produkcji przedsiębiorcy korzystają z materiałów zakupionych poza obszarem strefy, często o różnym stopniu przetworzenia.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku producenta obuwia prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Co do zasady, spółka kupuje materiały i surowce, które następnie w procesie produkcji są obrabiane. Zamierza jednak produkować wybrane modele obuwia także z wykorzystaniem półfabrykatów, tj. materiałów o wyższym stopniu przetworzenia w postaci gotowych elementów obuwia. Poszczególne elementy składowe będą podlegać zasadniczym procesom produkcji wyrobów gotowych wskazanych w zezwoleniu.

W interpretacji z 27 września 2016 r. (IBPB-1-3/4510-544/16-1/TS) Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że dochód osiągnięty na terenie SSE ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych z półfabrykatów nie korzysta w całości ze zwolnienia w CIT. Zdaniem organu, użycie do produkcji półfabrykatów zakupionych poza obszarem strefy oznacza, że proces produkcyjny realizowany będzie, w części, poza granicami terytorialnymi strefy i przez podmioty trzecie, które nie posiadają siedziby na terenie strefy. Aby proces produkcyjny mógł być zaliczony do działalności prowadzonej na terenie strefy, istotna część wytworzenia produktu strefowego musi być wykonana przez tego podatnika na terenie strefy, a nie tylko składana z półfabrykatów nabytych od podmiotów trzecich.

Podsumowując organ podatkowy wskazał, że dochód uzyskany ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych z udziałem półfabrykatów, odpowiadający fazie produkcji realizowanej przez podmioty zewnętrzne, prowadzące działalność poza specjalną strefą ekonomiczną, powinien być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

Zdaniem autora

Cały dochód osiągnięty w strefie powinien być zwolniony

Piotr Chojnacki, radca prawny, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Przedstawioną interpretację należy ocenić krytycznie. W szczególności organ podatkowy uznał, że część procesu produkcyjnego będzie realizowana poza obszarem strefy, co nie wynikało z przedstawionego stanu faktycznego. Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności poza strefą, ale w strefie ekonomicznej będzie prowadził całość procesu produkcyjnego, wykorzystując półfabrykaty spoza strefy. Ponadto organ uznał, że dochód odpowiadający fazie produkcji polegającej na wytworzeniu półfabrykatów powinien być opodatkowany jako dochód pozastrefowy. Katowicka izba pominęła okoliczność, że dochód wygenerowany przez podmioty produkujące półfabrykaty został już opodatkowany poza strefą. Nie istnieją podstawy do uznania, że część dochodu powstała poza obszarem strefy. Całość dochodu uzyskanego z produkcji butów przy wykorzystaniu półfabrykatów została osiągnięta w strefie i powinna korzystać ze zwolnienia. Podatnik, wykorzystując półfabrykaty, zmniejsza jedynie dochód na każdej parze butów, który korzysta ze zwolnienia. Na własne ryzyko odracza w czasie możliwość skorzystania z dostępnej puli pomocy publicznej.