Czy ryczałt za jazdy prywatne obejmuje koszty paliwa

Określona ryczałtowo wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów osobistych obejmuje także wartość benzyny. Tak wbrew interpretacjom fiskusa wskazują w swoim orzecznictwie wojewódzkie sądy administracyjne.

Publikacja: 07.12.2017 04:50

Czy ryczałt za jazdy prywatne obejmuje koszty paliwa

Foto: www.sxc.hu

Zasady ustalania wartości przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych od lat sprawiają problemy przedsiębiorcom. Przed 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych ustało się:

1) jeżeli przedmiotem świadczenia były usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej wykonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) jeżeli przedmiotem świadczeń były usługi zakupione - według cen zakupu;

3) jeżeli przedmiotem świadczeń było udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Takie sformułowanie przepisów powodowało wiele trudności w precyzyjnym ustaleniu wartości nieodpłatnego świadczenia, a także generowało wiele dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych po stronie pracodawcy. Dlatego ustawodawca zdecydował się na uproszczenie przepisów.

Nowe przepisy...

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

- 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

- 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot. Przepisy przewidziały również sytuację, w której świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne. Wtedy przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ryczałtu i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

PRZYKŁAD:

Firma X sp. z o.o. udostępnia swoim pracownikom samochody (o pojemności silnika 1.4 l) do wykorzystania w celach służbowych oraz prywatnych. Pracownicy korzystający z samochodu służbowego do celów prywatnych zobowiązani są do opłacania miesięcznego ryczałtu na rzecz spółki w wysokości 150 zł. Jaka będzie wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, jeśli pracownik w ciągu miesiąca użytkował samochód do celów prywatnych jedynie przez 10 dni?

250 zł – 150 zł = 100 zł = miesięczna wartość nieodpłatnego świadczenia

100 zł x 10/30 = 33,33 zł = wartość nieodpłatnego świadczenia za użytkowanie samochodu osobowego przez 10 dni

...i nowe wątpliwości

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, które miały na celu uproszczenie procedury rozliczania wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych, pojawiły się jednak nowe wątpliwości. Przepisy nie wskazują bowiem w sposób jasny, czy ustawowy ryczałt (250 zł lub 400 zł) obejmuje także wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup paliwa. Podatnicy zaczęli więc zwracać się do organów podatkowych o wydanie interpretacji podatkowych w tej kwestii.

Organy mówią: „nie"

Organy podatkowe przyjęły negatywną dla podatników linię interpretacyjną wskazując, że ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany niezależnie od tego czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych czy nie.

Takie rozumowanie doprowadziło organy podatkowe do konkluzji, że kwota ryczałtu nie obejmuje kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. Jeżeli zatem pracodawca pokrywa wydatki pracowników na paliwo zużyte w innych celach niż służbowe, to wartość tego paliwa stanowi opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o PIT (np. interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 22 grudnia 2016 r., 3063.ILPB1-1.4511. 276.2016.1.KS; interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 15 listopada 2016 r., IPPB4/ 4511-1040/16-3/JM; interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 10 listopada 2016 r, IPPB4/ 4511-998/16-2/AK).

Korzystne rozstrzygnięcia WSA

Z taką interpretacją przepisów nie zgadzają się jednak wojewódzkie sądy administracyjne, które przychylają się do stanowisk podatników. Argumentują, że w omawianym przepisie wyraźnie wskazano, iż otrzymanym świadczeniem jest „wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych". Wykorzystywać natomiast to tyle, co „posługiwać się", „używać". Wbrew stanowisku organów podatkowych świadczeniem pracodawcy nie jest więc samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości prawidłowego używania, a więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać za stanowiące odrębne świadczenia.

Jaki był cel ustawodawcy

Sądy powołują się także na wykładnię celowościową przepisu. Wskazują, że skoro intencją projektodawcy było uproszczenie zasad ustalania wartości świadczenia, to chciał on objąć ryczałtem wszystkie jego elementy. Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu lub ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego, skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa, nie realizowałoby założonego celu. Przeciwnie, stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji. Taki stanowisko zostało potwierdzone w licznych wyrokach WSA, np. w wyroku WSA w Kielcach z 16 lutego 2017 r. (I SA/Ke 1/17); wyroku WSA w Gliwicach z 7 lutego 2017 r. (I SA/Gl 1071/16); wyroku WSA w Gliwicach z 8 marca 2017 r. (I SA/Gl 1500/1); wyroku WSA we Wrocławiu z 21 marca 2017 r. (I SA/Wr 1263/16).

Trzeba poczekać na wyrok NSA

Niestety, wspólną cechą wszystkich wskazanych wyżej wyroków WSA jest to, że są one nieprawomocne. Z uwagi na dużą liczbę nieprawomocnych wyroków w tym zakresie, można się spodziewać, że w najbliższym czasie NSA podejmie temat i rozwieje wątpliwości podatników rozstrzygając w drugiej instancji.

Racjonalna i spójna argumentacja przedstawiana konsekwentnie w kolejnych wyrokach WSA pozwala z optymizmem czekać na pozytywne rozstrzygnięcie NSA, które powinno dać pracodawcom zielone światło do tworzenia korzystnej dla pracowników i pozbawionej ryzyka podatkowego polityki samochodowej w przedsiębiorstwie. ?

Autorka jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Zasady ustalania wartości przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych od lat sprawiają problemy przedsiębiorcom. Przed 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych ustało się:

1) jeżeli przedmiotem świadczenia były usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej wykonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?