Marek Isański: Prezes NSA od kilku miesięcy zwleka ze skierowaniem wniosku do TK

Po prawie 6 latach Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię P. umorzył, z uwagi na …. nieprecyzyjnie sformułowane pytanie sądu karnego, postępowanie i nie wydał wyroku w sprawie dotyczącej masowego nakładania podatku dochodowego bez uzyskania dochodu (sygn. akt P 1/19). Żaden jednak organ państwa, nie może mieć wątpliwości co do tego, że przepisy nakładające taki podatek są niezgodne z Konstytucją, bo autor przepisów – Sejm RP – potwierdził ich niezgodność w swoim stanowisku do TK w tej sprawie. Jedynym przewidzianym w Konstytucji rozwiązaniem jest wniosek Prezes NSA do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tych przepisów, który – wg wiedzy Fundacji Praw Podatnika - nawet nie jest przygotowywany. To, czy obecny tzw. TK wyda wyrok, jest bez znaczenia. Ważne dla obywateli jest to, jakie stanowisko przedstawi Sejm i Prokurator Generalny.

Publikacja: 01.06.2024 12:37

Marek Isański: Prezes NSA od kilku miesięcy zwleka ze skierowaniem wniosku do TK

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Sprawa opodatkowania odpłatnego zbycia mieszkań nabytych w spadku lub darowiźnie to sprawa ważna dla statystycznie każdego obywatela. Wszyscy jesteśmy śmiertelni i albo umierając zostawimy w spadku mieszkanie albo umrze nam ktoś bliski on zostawi nam w spadku mieszkanie. Takie mieszkanie nie każdemu może być potrzebne i może chcieć lub musieć je sprzedać bądź zamienić na jakieś inne dobro, przed upływem 6 lat. Skoro rocznie umiera ponad 400 tysięcy osób to takich transakcji zawieranych jest bardzo wiele.

Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności i innych form odpłatnego zbycia tak nabytego majątku musi być jasna i spełniać kryteria państwa prawa. Ma chronić majątek obywateli, a nie nakładać podatki będące - mniej lub bardziej ukrytą - formą konfiskaty mienia.

Czytaj więcej

Marek Isański: Kiedy NSA przestanie przyzwalać na ograbianie zwykłych obywateli?

Gdy do odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w spadku/darowiźnie dochodzi w formie sprzedaży, a takich transakcji jest najwięcej, to organy podatkowe, za przyzwoleniem sądów administracyjnych, nakładają podatek dochodowy od w zasadzie całej ceny sprzedawanego mieszkania. Już tylko na zdrowy rozsądek taki podatek to ukryta, niedopuszczalna konfiskata mienia. Bowiem wskutek nabycia mieszkania w spadku/darowiźnie doszło do przysporzenie w majątku/przychodu obywatela o określonej wartości i to przysporzenie majątkowe wyrażone w pieniądzu zostało przez Rzeczpospolitą opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Dlatego ewentualne nakładanie podatku dochodowego, przy sprzedaży tak nabytego mieszkania, od przysporzenia/przychodu, które zostało opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn jest niedopuszczalnym ponownym opodatkowaniem przychodu, który już wcześniej państwo opodatkowało.

Fundacja Praw Podatnika od ponad 7 lat bezskutecznie stara się przekonać sądy administracyjne i Prezesa NSA, że nakładanie takiego podatku prowadzi do konsekwencji niezgodnych z Konstytucją RP. Dopóki w TK czekało na rozstrzygniecie pytanie sądu karnego P 1/19 to Prezes NSA mógł „na siłę” tym tłumaczyć własną bezczynność, ale po umorzeniu postępowania przez TK Prezes NSA na podstawie art. 191 ust. 1 Konstytucji zobowiązany jest do podjęcia działania.

Podkreślenia wymaga, że TK w sprawie P 1/19 umorzył postępowanie, bowiem pytający Sąd zadał nieprecyzyjne pytanie, które kwestionowało zgodność z Konstytucją art. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) mówiącego, że każda forma odpłatnego zbycia mieszkania jest źródłem przychodu.

Pytanie miało następującą treść: czy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Podczas gdy w rzeczywistości to nie treść tego artykułu powoduje naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, ale innego artykułu tej samej ustawy - art. 19 ust. 1 - który określa co jest przychodem z odpłatnego zbycia mieszkania podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym Bowiem literalna treść art. 19 ust.1 nie uwzględnia wartości mieszkania nabytego w spadku i darowiźnie, co prowadzi do tego, że wskutek sprzedaży opodatkowywany jest jeszcze raz ten sam majątek, który został już wcześniej opodatkowany przy nabyciu spadku/darowizny. Ponadto dochodzi do oczywistej i niczym nie uzasadnionej nierówności obywateli wobec prawa, gdyż karane są podatkiem dochodowym te osoby, które w spadku/darowiźnie nabyły mieszkania. Osoby, które w ten sam sposób nabyły inne dobra, np. pieniądze, waluty, dzieła sztuki mogą nimi swobodnie dysponować i nie ciąży na nich żaden podatek.

Dlatego umorzenie postępowania w sprawie P 1/19 w żaden sposób nie rozwiało wątpliwości co do zgodności z Konstytucją tego podatku i nie może być traktowane jako potwierdzenie przez TK, że przepisy te są z Konstytucją zgodne. Tym bardziej, że TK w postanowieniu w ogóle nie odniósł się do stanowiska Sejmu przedstawionego do tej sprawy, w której autor tych przepisów wnosi do TK o stwierdzenie ich niezgodności z Konstytucją. Co oznacza, że jest ono aktualne.

Czytaj więcej

Isański: Podatek dochodowy od spadku i darowizny? Dlaczego prawo tego zabrania

FPP wyciągając po raz kolejny pomocną dłoń do NSA podaje jaka powinna być poprawna treść wniosku Prezesa NSA do TK: że art. 19 ust. 1 pkt 8 lit. a-d w związku art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odczytywany w ten sposób, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 updof, nie jest pomniejszany o przychód opodatkowany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn jest niezgodny z art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.

A w ramach uzasadnienia wystarczy przepisać stanowisko Sejmu RP do sprawy P 1/19, które dostępne jest na stronach internetowych TK - Sprawa P 1/19 (trybunal.gov.pl)

Podkreślenia wymaga, że w tej sytuacji, w okolicznościach tej sprawy nie jest najwłaściwszym w państwie prawa rozwiązaniem zmiana przez Sejm przepisów. Bowiem w ten sposób dojdzie jedynie do zaprzestania okradania przez państwo obywateli w przyszłości. Trudno w to uwierzyć, ale sąd administracyjny przyzwalał przez ponad 15 lat na nakładanie takiego podatku nie dostrzegając wątpliwości co do jego zgodności z ustawą zasadniczą. Skrzywdzonych więc zostało dziesiątki jeśli nie setki tysięcy obywateli, którzy do tej pory utracili majątki. Sama zmiana prawa nie da im możliwości na jego odzyskanie. Obywatele szansę na odzyskanie majątku mają jedynie wskutek orzeczenia TK o niezgodności z Konstytucją takiego opodatkowania.

Czytaj więcej

Marek Isański: TK bytem fasadowym. Władzę w sprawach podatkowych przejął NSA

Sprawa opodatkowania odpłatnego zbycia mieszkań nabytych w spadku lub darowiźnie to sprawa ważna dla statystycznie każdego obywatela. Wszyscy jesteśmy śmiertelni i albo umierając zostawimy w spadku mieszkanie albo umrze nam ktoś bliski on zostawi nam w spadku mieszkanie. Takie mieszkanie nie każdemu może być potrzebne i może chcieć lub musieć je sprzedać bądź zamienić na jakieś inne dobro, przed upływem 6 lat. Skoro rocznie umiera ponad 400 tysięcy osób to takich transakcji zawieranych jest bardzo wiele.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie Prawne
Paruch, Włodarczyk: Jak zmieniać minimalne wynagrodzenie?
Opinie Prawne
Robert Gwiazdowski: Jak minister finansów Andrzej Domański stymuluje rynki finansowe
Opinie Prawne
Marek Kobylański: Na czym polegała samowola polityka Suwerennej Polski w Funduszu Sprawiedliwości
Opinie Prawne
Mikołaj Domagała: Ekologiczny, czyli jaki?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Opinie Prawne
Bogusław Chrabota: Dla dobra polskiej kultury prawo autorskie trzeba dostosować do czasów internetu
Opinie Prawne
Albert Stawiszyński: Nowy szef PISF będzie miał co sprzątać