Marek Isański

Marek Isański: Podatnik może umrzeć w kolejce po sprawiedliwość

Gdy przepis podatkowy budzi wątpliwości i czeka na ocenę jego zgodności z konstytucją, postępowanie sądowoadministracyjne powinno być zawieszone.

Marek Isański: „Polski Ład” czyli niszczenie praworządności

Odrzucenie przekazanych przez Sejm do Senatu ustaw wydaje się jedynym racjonalnym działaniem. Próby kosmetycznego poprawiana przez Senat uchwalonych przez większość sejmową przepisów o „Polskim Ładzie” spowodują zdecydowanie więcej szkód niż korzyści.

Marek Isański: Czy decyzja po wznowieniu postępowania ma być zgodna z prawem?

Niska jakość przepisów podatkowych wymusza odpowiedź na pozornie absurdalne pytanie: czy po wznowieniu postępowania i uchyleniu dotychczasowej decyzji organ ma powielać swoje ewentualne błędy wydając „nową” decyzję? Wydaje się, że jeśli ujawniła się przesłanka do wznowienia postępowania i organ uchylił ostateczną decyzję w całości to wydając „nową” decyzję nie jest związany ani poglądami prawnymi zawartymi w uchylonej „starej” decyzji ani nawet prawomocnym wyrokiem sądowym, który oddalił skargę na uchyloną w wyniku wznowienia decyzję. Niestety bardzo często prezentowane jest inne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Marek Isański: Sądowy dualizm orzeczniczy w ważnych sprawach podatkowych

Uchwała I FPS 5/17 z 2018 roku w sposób ostateczny zamknęła budzącą poważne wątpliwości, a trwającą 18 lat wykładnię przepisów dotyczącą skutków egzekucji dla biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Ograniczenie się do wykładni jedynie literalnej treści przepisu uznane zostało za niewystarczające, ponieważ egzekucja na podstawie wadliwej decyzji nie może wywoływać skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia.

Marek Isański: Brak prawa do ulgi podatkowej nie jest prawem nabytym

Ograniczenie się administracji podatkowej za akceptacją sądów jedynie do literalnej wykładni przepisu zmieniającego ustawę o podatku dochodowym spowodowało odebranie ulgi mieszkaniowej tysiącom osób.

Marek Isański: Niesłusznie pobrane podatki a istota praworządności

Pomyłki są rzeczą ludzką. Pomylić może się funkcjonariusz publiczny, a nawet sądy. Może, na szczęście bardzo rzadko, zostać prawomocnie skazany za morderstwo osoba niewinna przez sądy i to we wszystkich instancjach. Może się też zdarzyć, że zostanie wystawiony akt zgonu na żywego emeryta.

Marek Isański: Dlaczego Kopernik nie znał Kanta? O powszechnym rażącym naruszaniu zasad logiki

Wykazanie, że nigdy się nie spotkali wydaje się banalnie proste. Immanuel Kant urodził się w 1724 roku w Królewcu, w którym zmarł w 1804, nigdy z niego nie wyjeżdżając. A Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Krakowie. Bywał w różnych miastach i krajach, ale Królewca nie odwiedził, a zmarł w 1543 roku.

Co wynika z uchwały NSA zabraniającej traktowania podatników jak przestępców?

Uchwała 7 Sędziów NSA I FPS 1/21 to potwierdzenie, że bezzasadne wszczynanie postępowań karnych skarbowych, jest rażącym naruszaniem praw podatników.

Marek Isański: Nie ma podatku dochodowego ani od czynności, ani od pieniędzy

Administracja podatkowa zbyt często utożsamia pojawiające się w transakcji pieniądze z koniecznością nakładania podatku dochodowego. Podczas, gdy każdy urzędnik prywatnie wie, że zamiana aktywów to nie dochód. Gorzej, gdy takie błędy popełnia Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w wydawanych interpretacjach podatkowych, bo obniża i tak niezbyt wysokie zaufanie obywateli do organów państwa.