Marek Isański

Marek Isański: Czy sędziowie NSA uniewinniliby Tomasza Komendę?

Prawo to stałe i trwałe dążenie do tego aby każdemu oddać to co mu się należy. Dlatego np. Tomasza Komenda został uniewinniony, gdy okazało się, że prawomocny wyrok skazał go za czyn którego nie popełnił. Istotą jest praworządność a nie trwałość prawomocnych orzeczeń. Natomiast, w sądach administracyjnych praktyka orzecznicza jest odwrotna. Wartością nadrzędną jest trwałość ostatecznych decyzji. To sądowe przyzwalanie na okradanie przez państwo własnych obywateli.

Isański, Kozłowski: Czy można rażąco negować rażące naruszenie prawa?

Jest to sprawa, którą prawnicy anglosascy nazywają focal point – punkt, w którym jak w soczewce zbiegają się wszystkie zasadnicze pytania, dotyczące jednego z zasadniczych zagadnień danego systemu prawa. Opisuję ją z punktu widzenia współczesnej filozofii i teorii prawa zastosowanej do polskiej praktyki prawa.

Marek Isański: NSA zbyt często chroni siebie zamiast praw podatników

Zdaniem NSA nie jest rażącym naruszeniem prawa wydanie decyzji nakładających podatek na podstawie błędnej linii orzeczniczej tego sądu, która następnie uległa zmianie. Powołuje się min. na równość obywateli wobec prawa. Ten argument obrazuje logikę sądową oraz to jak w praktyce chroni praw podatników i kontroluje administrację.

Marek Isański: Nigdy nie było podatku od spłaty długów spadkowych

Tysiące osób, które sprzedały mieszkanie nabyte przed 2019 rokiem w spadku bezzasadnie zapłaciły podatek dochodowy od spłaconych długów spadkowych lub zapisów testamentowych. Właśnie opublikowano na stronach internetowych NSA uzasadnienie wyroku z dnia 04.03.2022r. II FSK 1618/19, w którym Sąd stwierdził, że „podatek dochodowy ma charakter podatku od rzeczywiście uzyskanego dochodu”.

Marek Isański: Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Biura Orzecznictwa NSA?

Jedną z najbardziej bulwersujących linii orzeczniczych Naczelnego Sądu Administracyjnego jest podwójne opodatkowanie niektórych form odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku lub darowiźnie. Szerokie uprawnienia zabezpieczające obywateli przed konsekwencjami wadliwych wyroków posiada Rzecznik Praw Obywatelskich. W tej ważnej dla obywateli sprawie odmówił podjęcia działań i stanął w obronie sędziowskich błędów.

Marek Isański: O „obchodzeniu” Konstytucji

W społeczeństwie panuje pełna zgoda co do tego, że Konstytucja to najważniejszy akt prawny. Niestety na tym ogólnym stwierdzeniu zgoda się kończy. Dla polityków jest ważna z zupełnie innych powodów niż dla zwykłych obywateli.

Marek Isański: eksces orzeczniczy a utrata majątku

Klasycznym ekscesem, wyskokiem, wybrykiem orzeczniczym jest wydanie wyroku przez sąd drugiej instancji sprzecznego z ukształtowaną jednolitą linią orzeczniczą. Przykładem, których niestety nie jest mało, jest orzeczenie w sprawie jednej z tzw. ofiar ulgi meldunkowej, wydane przez NSA 03.03.2020r. sygn. FSK 770/18. Sąd prawdopodobnie się pomylił i oddalił słuszną skargę powołując się na nieaktualną od ponad 2 lat linię orzeczniczą. Czy zasady państwa prawa przyzwalają na to aby w ten sposób obywatel pozbawiony został majątku?

Marek Isański: Czy RPO może milczeć, gdy łamane jest prawo własności?

RPO właśnie odmówił podjęcia działań w jednej z najbardziej bulwersujących spraw jaką jest linia orzecznicza powodująca podwójne opodatkowanie niektórych form odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku lub darowiźnie.

Marek Isański: Rażące błędy logiczne sądu

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku nie ma wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisu, który z ważnego prawa podatnika, jakim jest prawo do wznowienia postępowania czyni fikcję. W ocenie tego sądu art. 245 par. 1 pkt 2 lit. b ustawy Ordynacja podatkowa - który odmawia uchylenia po wznowieniu postępowania wadliwej decyzji jeśli miałoby to nastąpić po upływie terminu przedawnienia zobowiązania - chroni praw podatnika, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie.

Isański: Dlaczego uniwersyteckie katedry prawa nie mogą kierować wniosków do NSA

Rozbieżne wyroki NSA w takich samych sprawach podatkowych nie są wcale tak rzadkim zjawiskiem jakby się mogło wydawać. W takiej sytuacji jedna grupa musi być niezgodna z prawem, bo przecież nie może być tak, że zgodne z prawem są i te wyroki, które określone zdarzenie opodatkowują i te które takiego samego zdarzenia nie opodatkowują. Niezbędne jest wówczas jak najszybsze ujednolicenie poprzez wydanie uchwały. Niestety podejmowane one są zbyt rzadko i zdecydowanie za późno.