To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej umów zbycia (cesji) należności bankowych, w tym spłaty kredytów frankowych zabezpieczonych hipoteką przed 7 marca 2019 r.

Tego dnia usunięto bowiem z art. 95 prawa bankowego wymóg uzyskania zgody właściciela nieruchomości na wpis nowego wierzyciela hipotecznego. A większość kredytów frankowych zaciągnięto przed tą datą.

Czytaj więcej

Kupili mieszkania i muszą spłacać długi dewelopera - jest wyrok SN

W tej sprawie rok przed tą datą PKO BP przejął wierzytelność z umowy kredytu udzielonego dwojgu frankowiczom przez Nordea AB, ale o wpisywanie go do księgi wieczystej jako nowego wierzyciela hipotecznego PKO wystąpił już po zmianie przepisów. Sąd Rejonowy (wieczystoksięgowy) w Piasecznie wniosek uwzględnił, dokonując wpisu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości hipoteki na rzecz PKO, czemu przeciwni byli frankowicze.

Gdyby bowiem sądy uznały, że nabywca wierzytelności (PKO) nie miał podstaw do wpisu go jako wierzyciela (co uczynił sąd wieczystoksięgowy), to oznaczałoby, że nie jest wierzycielem frankowiczów i nie powinni mu płacić aktualnie rat.

Rozpatrując apelacje frankowiczów, Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do SN z pytaniem prawnym, jak postępować z takimi wpisami, czy brak pisemnej zgody właściciela nieruchomości na przeniesienie hipoteki (dodajmy, że to było praktycznie regułą) stanowi przeszkodę do dokonania wpisu na rzecz nabywcy wierzytelności bankowej na podstawie umowy sprzed 7 marca 2019 r., zaś wniosek o ujawnienie przeniesienia hipoteki złożono po tej dacie.

W orzecznictwie raczej dominowało stanowisko o swobodzie przeniesienia każdej wierzytelności, chyba że co innego wynikało z zastrzeżenia umownego. I ku niemu skłonił się SN, podejmując uchwałę, że w stanie prawnym obowiązującym przed zmianą art. 95 prawa bankowego ujawnienie w księdze wieczystej przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej wymagało zgody właściciela nieruchomości tylko wtedy, gdy przewidziano ją w oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki.

– W mojej ocenie uchwała SN nie odpowiada jednak w pełni na pytanie sądu okręgowego, gdyż w pytaniu chodziło przede wszystkim o sytuacje, kiedy umowę cesji wierzytelności hipotecznej zawarto przed zmianą art. 95 prawa bankowego, a ujawnienie hipoteki następuje po tej zmianie. W praktyce raczej nie zdarzało się zaś, aby oświadczenia o ustanowieniu hipoteki zawierały takie zastrzeżenie na przyszłość co do zgody kredytobiorcy na zmianę wierzyciela – ocenia mec. Barbara Garlacz, pełnomocnik frankowiczów.

Sygnatura akt: III CZP 56/20

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ