Tag:

Hipoteki

Nie ma strat na bezciężarowym zbyciu nieruchomości

Sprzedaż przez przyszłego upadłego nieruchomości obciążonej hipotecznie po cenie rynkowej (wyższej niż możliwa do uzyskania przez syndyka, który zbywa aktywa według wartości likwidacyjnej) nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Hipoteka wygasa co do zasady wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności.

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

Problematyka przeniesienia wierzytelności hipotecznej (art. 79 i nast. ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1984 z późn. zm., dalej u.k.w.h.) doczekała się wielu wypowiedzi orzeczniczych i mimo to okazuje się, że potrzebne są kolejne.

Istota hipoteki

Oczywisty jest określający istotę hipoteki art. 65 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1984 z późn. zm., dalej u.k.w.h.), zgodnie z którym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem zaspokojenia bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi. W praktyce jednak zdarza się zapominać o tym przepisie, niekiedy błędnie przypisując hipotece charakter samoistny i niezależny, mimo licznych wypowiedzi Sądu Najwyższego na ten temat.

Transfer nieruchomości obciążonej hipotecznie – skutki dla wierzyciela

Zaspokojenie z nieruchomości przez wierzyciela zarówno pauliańskiego, jak i hipotecznego, następuje w drodze sprzedaży likwidacyjnej.

Jakie będą nowe wakacje kredytowe

Formuła zaproponowana przez Polskę 2050 pozwoliłaby objąć wakacjami kredytowymi posiadaczy około 250 tys. hipotek. To cztery razy mniej niż w wariancie forsowanym przez dotychczasowy rząd.

Kredyty hipoteczne tanieją po cięciu stóp przez RPP. Już poniżej 8 proc.

Cięcia stóp procentowych przez RPP przynosi efekty m.in. w postaci taniejących kredytów. Koszty nowych hipotek dla gospodarstw domowych we wrześniu to 7,79 proc. wobec 8,01 proc. miesiąc wcześniej.

Kredyty frankowe. Wykreślenie hipoteki po wyroku sądu

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej otwiera kredytobiorcy drogę do wykreślenia hipoteki. I choć hipoteka z chwilą uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy wygasa, to nie zostaje ona wykreślona automatycznie z księgi wieczystej, a wymaga działania właściciela nieruchomości – kredytobiorcy.

Banki zaczynają się bać kredytów hipotecznych

Długoterminowe pożyczanie staje się w Polsce produktem wysokiego ryzyka prawnego i politycznego. Bo nie ma gwarancji, że jakaś zewnętrzna ingerencja nie zmieni nagle warunków, na które umówili się bank i klient.

Kredyty hipoteczne mogą zniknąć. Dla banków będą wręcz toksyczne

Rośnie ryzyko, że kredyty hipoteczne będą dla banków w Polsce mało opłacalne, wręcz toksyczne. Jeśli do tego rzeczywiście dojdzie, hipoteki staną się albo mniej dostępne, albo droższe.