Sprawa dotyczy umów deweloperskich zawartych w latach 2012-2014. Deweloper zobowiązał się do wybudowania wielorodzinnego domu mieszkalnego na działce położonej we Władysławowie oraz do przeniesienia na rzecz nabywców, własności lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, wolnych od obciążeń.

Tymczasem, pomimo spłaty wszelkich należności wobec dewelopera, po ustanowieniu odrębnej własności poszczególnych lokali, okazało się, że w księgach wieczystych ujawniono ostrzeżenia o egzekucji z nieruchomości i przyłączeniu kolejnych wierzycieli dewelopera, a także zapis o wpisie hipoteki przymusowej.

Wobec skarg złożonych przez właścicieli lokali, referendarz sądowy dokonał wykreślenia z ksiąg wieczystych kwestionowanych zapisów. Jednakże z uwagi na skargi wierzycieli dewelopera, zapisy te znalazły się w księgach ponownie.

Właściciele lokali próbowali dochodzić swoich praw na drodze sądowej jednak bezskutecznie. Orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku m.in. oddalające ich apelacje, doprowadziły do sytuacji, w której wierzyciele dewelopera mogli kierować swoje roszczenia wobec nabywców mieszkań, mimo iż nie byli oni ich dłużnikami.

Czytaj więcej

Kupili mieszkania i muszą spłacać długi dewelopera. Ziobro składa skargi nadzwyczajne do SN

Prokurator Generalny skierował łącznie 13 skarg nadzwyczajnych od orzeczeń SO w Gdańsku, które doprowadziły do obciążenia nabywców nieruchomości położonej we Władysławowie roszczeniami wierzycieli dewelopera.

Pierwsza z nich została właśnie rozpoznana. - Decyzją Sądu Najwyższego zaskarżone postanowienie z 28 marca 2017 r. zostało uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania gdańskiemu sądowi - poinformowała Prokuratura Krajowa.

W ocenie Prokuratora Generalnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku naruszają konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i jego organów. Jak wskazano w skargach, sytuacja stworzona orzeczeniami stała się pułapką dla wnioskodawców, którzy działali w dobrej wierze i w przekonaniu, że księgi wieczyste będą odzwierciedlać treści wynikające z zawartych umów deweloperskich.