Na prośbę HFPC Piotra Janowicza reprezentowali pro bono prawnicy Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k. – r.pr. Piotr Kryczek oraz adw. Weronika Papucewicz, a także Justyna Klimek – aplikantka radcowska z kancelarii Bartoszewska Binkowski sp. k. HFPC przedstawiła Sądowi Okręgowemu opinię przyjaciela sądu.

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce (orzekający w pierwszej instancji) uznał, że zwolnienie Piotra Janowicza było bezprawne. Sąd ocenił, że dyrekcja szkoły instrumentalnie wykorzystała szczególny i uproszczony tryb zwalniania katechetów, by ominąć ochronę związkową i rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem. Zdaniem Sądu takie zachowanie pracodawcy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowiło nadużycie prawa.

Mimo tego, że Sąd Rejonowy stwierdził bezprawność zwolnienia Piotra Janowicza, to uznał, że przywrócenie go do pracy nie byłoby zasadne. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się nauczyciel oraz jego pełnomocnicy, którzy wnieśli apelację do Sądu Okręgowego, domagając się przywrócenia do pracy.

Piotr Janowicz pracował jako nauczyciel katechezy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. Od kliku lat do jego obowiązków należało również m.in. prowadzenie zajęć z historii. W 2014 r., czyli w ostatnim roku pracy, p. Janowicz prawie wyłącznie nauczał historii. Jednocześnie był objęty szczególną ochroną związkową, która nie pozwalała na jego zwolnienie bez zgody związku zawodowego.

Na wniosek dyrektora szkoły biskup cofnął Piotrowi Janowiczowi misję kanoniczną do nauczania religii w tej szkole. Zdaniem szkoły w świetle przepisów Karty Nauczyciela cofnięcie skierowania do nauczania religii obligowało do rozwiązania z takim nauczycielem stosunku pracy, bez względu na przysługującą pracownikowi ochronę związkową.

„Sąd Okręgowy potwierdził, że Piotrowi Janowiczowi przysługiwała szczególna ochrona związkowa przed rozwiązaniem stosunku pracy jako nauczycielowi historii, ponieważ mimo posiadania formalnego skierowania do nauczania religii, w rzeczywistości uczył on historii w pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie Sąd uznał, że nie ma przeciwskazań do przywrócenia Piotra Janowicza do pracy na stanowisku nauczyciela historii" – mówi mec. Piotr Kryczek, wspólnik w Kancelarii Chajec, Don-Siemion i Żyto.

„Fundacja w opinii przedstawionej Sądowi Okręgowemu zwracała uwagę, że taka interpretacja przepisów, która pozbawia katechetów szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy mimo przynależności od związku zawodowego, jest nie do pogodzenia z wynikającą m.in. z Konstytucji RP wolnością działalności związków zawodowych, a także z zasadą równego traktowania. Nauczyciele katechezy, skoro pracują w szkołach publicznych, to powinni być traktowani w zakresie zatrudnienia taki jak wszyscy inni nauczyciele. Ostatecznie Sąd Okręgowy nie przychylił się do naszej argumentacji i uznał, że katechetom nie przysługuje szczególna ochrona trwałości pracy w przypadku cofnięcia misji kanonicznej" – tłumaczy apl. adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Wyrok jest prawomocny.