Kwalifikacja wojskowa 2024. Kobiety i 60-latkowie staną przed komisjami

1 lutego rozpoczna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Wezwanie na komisje wojskowe dostanie 230 tysięcy osób, w tym przede wszystkim młodzi mężczyźni, ale również kobiety oraz osoby w wieku 60 lat.

Aktualizacja: 01.02.2024 08:33 Publikacja: 10.01.2024 13:50

Przed komisjami wojskowymi staną przede wszystkim młodzi ludzie

Przed komisjami wojskowymi staną przede wszystkim młodzi ludzie

Foto: Dowództwo WOT

Decyzję o przeprowadzeniu kwalifikacji w 2024 r. podjął jeszcze poprzedni szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który 10 listopada 2023 r. podpisał w tej sprawie rozporządzenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2473). Wynika z niego, że kwalifikacja potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.  i obejmie spore grono osób.

 Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. 

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Jak zbudować wielką armię, aby odstraszyć Rosję

Kogo wezwą przed komisję wojskową w 2024 r.

Oto osoby, które minister obrony wzywa do tegorocznej kwalifikacji wojskowej:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r. (19-latkowie);

2) mężczyźni w wieku 20-24 lat, czyli z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022–2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia:

-  jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

-   jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 1520). Generalnie chodzi o osoby, które mają wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy;

5) ochotnicy — kobiety i mężczyźni — którzy mają skończone przynajmniej 18 lat, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, które kończą w 2024 r.  i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i  zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.  Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego.

Czytaj więcej

Mobilizacja wojskowa. Sześć godzin na stawienie się w jednostce

Wezwanie na komisję wojskową przyjdzie z gminy

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu czy miasta na prawach powiatu odpowiada starosta lub prezydent miasta. Natomiast wojewoda ogłasza kwalifikację na obszarze województwa w drodze obwieszczenia, nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby, które otrzymają od wójta (burmistrza, prezydenta) wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, nie powinny go ignorować.  Przesyłka przyjdzie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa przed komisją. Jeśli z ważnych przyczyn nie można przyjść na kwalifikację, trzeba zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym dana osoba miała się stawić.  Trzeba też podać przyczyny niestawiennictwa.  Takie usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z kwalifikacji, wójt (burmistrz, prezydent) wyznaczy po prostu nowy termin stawiennictwa. Niestawienia się na kwalifikacji grozi grzywną, a poza tym policja może dostać polecenie doprowadzenia delikwenta na komisję. 

 Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.  

Dla kogo jaka kategoria wojskowa

Podczas kwalifikacji komisja określa zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej i kończy się nadaniem jednej z czterech kategorii wojskowych:

A - zdolny do czynnej służby wojskowej

B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (12 lub 24 miesiące)

D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju

E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

Przed nadaniem kategorii lekarze orzecznicy sprawdzają ogólny stan zdrowia i przeprowadzają wywiad na temat chorób przewlekłych. Schorzenia i choroby wpływające na kategorię wojskową  wymienia załącznik do kilkakrotnie nowelizowanego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1243  i poz. 2400 oraz z 2023 r. poz. 2793).  Np. otyłość III stopnia wyklucza uzyskanie kategorii A i B.  Wzrost poniżej 150 cm, ale przy proporcjonalnej budowie ciała skutkuje uzyskaniem kategorii A, a przy budowie nieproporcjonalnej — D.  Transseksualista dostanie z pewnością kategorię E.  Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju spowoduje nadanie kategorii D. Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju np. atopowe zapalenia skóry to także kat. D.  Zez lub ślepota jednego oka powoduje zaliczenie do kategorii A/D. 

 W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do służby wojskowej „A” (zdolny do służby wojskowej, w tym bez przeciwskazań psychologicznych do jej pełnienia) w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia służby wojskowej (nie dotyczy zawodowej służby wojskowej), nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

Po wrześniowej zmianie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny  możliwa będzie zamiana kategorii zdrowia D na A. Według MON postęp medycyny i zastosowanie w leczeniu nowych technologii medycznych powoduje, że w wielu przypadkach osoby uznane wcześniej za niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju teraz będą mogły wstąpić do armii. 

Jeśli otrzymana podczas komisji wojskowej kategoria umożliwia  służbę wojskową, ale z jakiś względów nie chcemy stawać się zawodowymi żołnierzami, możemy zgłosić gotowość do przystąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kto jest zwolniony z obowiązku stawienia się przed komisją wojskową?

Z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej zwolnione są osoby:

  • w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208),
  • całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),
  • zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

jeśli orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lub dokumentacji medycznej stwierdzającej tę niezdolność lub niepełnosprawność zostanie skutecznie doręczone wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Pisemna informacja (może być też email) o doręczeniu tych dokumentów powinna trafić do szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność