1 listopada wchodzą w życie zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli śmierć żołnierza zawodowego nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową, jednostka będzie mogła ponieść wyższe koszty pochówku. Dowódca jednostki, w której służył zmarły, będzie mógł wydać na pogrzeb pięciokrotność kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującej w dniu śmierci żołnierza. Obecnie to około 12,5 tys. zł.

Nowe zasady będą obowiązywały wobec żołnierzy, którzy zmarli po 28 lutego 2011 r.

Ponadto nowe przepisy wymagają, aby osoby ubiegające się o wypłatę zasiłków pogrzebowych w związku ze śmiercią żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny informowały, że nie wypłacono im zasiłku pogrzebowego na podstawie innych ustaw.

Jest to realizacja generalnej zasady wynikającej z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którą bez względu na podstawę prawną i liczbę tytułów do zasiłku pogrzebowego możliwe jest otrzymanie tylko jednego świadczenia.

W konsekwencji we wniosku o wypłatę zasiłku przez wojsko konieczne będzie złożenie oświadczenia, że w związku ze śmiercią żołnierza lub członka jego rodziny nie wypłacono już zasiłku pogrzebowego.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 września 2011 r. (DzU nr 221, poz. 1316)

Więcej w serwisie:

Sfera budżetowa

»

Mundurowi

»

Wojsko