Tak,

bowiem do umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zwierzę, znajdują również zastosowanie przepisy o okresie obowiązywania rękojmi oraz domniemanie istnienia wady w chwili jego nabycia przez kupującego. Sprzedawca, w tym przypadku hodowca ma obowiązek poinformowania kupującego o stanie zdrowia zwierzaka. Nabywca na podstawie przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi może w przypadku istotności wady odstąpić od umowy lub ubiegać się o wymianę na wolny od wad, czy też o obniżenie ceny. Zgodnie z art. 566 kodeksu cywilnego nabywca może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nabywca może nie tylko skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymiany wadliwego towaru na wolny od wad czy też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, ale również może dochodzić odszkodowania za poniesioną stratę czy też zwrotu poczynionych nakładów.

Czytaj także: Rękojmia - jakie są konsekwencje zatajenia wady

Nabywca może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady.

Autor jest radcą prawnym z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM Oleszek, Żarnowiec, Harat sp.k.